Εργατικά / ΕΦΚΑ

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2019


Αρ.  2242.5-1.5/67403/2019 (ΦΕΚ Β' 3637/01-10-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2019, που αφορά στους όρους εργασίας και αμοιβής των πληρωμάτων που εργάζονται στα πλοία Πορθμεία και Οχηματαγωγά, που εκτελούν τοπικές διαπορθμεύσεις μεταξύ λιμένων εσωτερικού, αποστάσεως μέχρι τριάντα (30) ναυτικών μιλίων, από αφετηρίας μέχρι προορισμού, το κείμενο της οποίας υπεγράφη την 31-07-2019 από τους νομίμους εκπροσώπους: (α) της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού και (β) της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και των κλαδικών οργανώσεων της δύναμής της, οι οποίες αναφέρονται στο προοίμιο της παραπάνω Συλλογικής Σύμβασης, εκτός από το άρθρο 12 αυτής, το οποίο αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, κυρώνονται ως ακολούθως:
α) η παράγραφος 3 του άρθρου 4 σημειώνοντας ότι δεν υφίσταται σχετική απόφαση,
β) η παράγραφος 3 του άρθρου 5, στο μέτρο που δεν αντίκειται στο άρθρο 9 του κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 3522.2/08/2013/ 28-06-2013 (Β΄ 1671),
γ) το άρθρο 26, υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων σε αριθμ. πρωτ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 εγκύκλιο ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).
δ) οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εν Πειραιεί σήμερον την 31-07-2019 οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Παράσχος Τσάγκαρης, Πρόεδρος του αναγνωρισμένου Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στον Πειραιά με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ειδικά εξουσιοδοτημένος προς τούτο και αφ' ετέρου:
1. Γιάννης Χαλάς, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
2. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Πλοιάρχων Ε.Ν.
3. Μιχάλης Παντζαράκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Μηχανικών ΜΕΚ (ΠΕΜΕΚΕΝ).
4. Εμμανουήλ Πατρώνης Πρόεδρος του Π. Συνδ. Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.
5. Ελευθέριος Σαριδάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Αρχιθ/λων Θαλαμηπόλων Ε.Ν.
6. Βασίλειος Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος της Π.Ε. Πρακτικών Πλοιάρχων και Κυβ/τών Ε.Ν.
7. Ιωάννης Νησωτάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Ναυτών M/S-F/B
νομίμως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, συμφωνήσαμε και υπογράψαμε την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής των πληρωμάτων που εργάζονται στα πλοία Πορθμεία και Οχηματαγωγά που εκτελούν τοπικές διαπορθμεύσεις μεταξύ λιμένων εσωτερικού αποστάσεως μέχρι 30 ναυτικών μιλίων, από αφετηρίας μέχρι προορισμού για την χρονική περίοδο από 01/02/2019 έως 31/01/2020.

Άρθρο 1
ΜΙΣΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


1. Οι μηνιαίοι μισθοί ενεργείας των πληρωμάτων των πλοίων της άνω κατηγορίας που προβλέπονται από τη προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την αριθμ. 2242.5-1.6/88047/2018 ΦΕΚ 5592/Β΄/12-12-2018, αυξάνονται κατά ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) διά τους αξιωματικούς και διά τα κατώτερα πληρώματα.

2. Τα λοιπά σε ποσά προβλεπόμενα επιδόματα που κυρώθηκαν με αριθμ. 2242.5-1.6/88047/2018 ΦΕΚ 5592/Β΄/ 12-12-2018, αυξάνονται κατά ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) διά τους αξιωματικούς και διά τα κατώτερα πληρώματα.

 

01-02-2019 - 31-01-2020

ΕΥΡΩ

Μισθός Ενεργείας

 

ΕΥΡΩ

+ Κυριακές

ΕΥΡΩ =

Βασικός Μισθός

α. Ο Κυβερνών το πλοίο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης

1.620,90

+ 356,60

= 1.977,50

β. Ο ναυτολογημένος ως Υποπλοίαρχος

1.336,35

+ 293,99

= 1.630,35

γ. Ο ναυτολογούμενος ως Ναύκληρος

961,37

+ 211,50

= 1.172,87

δ. Ο ναυτολογούμενος ως Ναύτης

938,15

+ 206,39

= 1.144,54

ε. Ο ναυτολογούμενος ως Ναυτόπαις

843,71

+ 185,62

= 1.029,33

στ. Ο ναυτολογούμενος ως Μηχανικός ΜΕΚ

1.601,57

+ 352,35

= 1.953,92

ζ. Ο ναυτολογούμενος ως Β΄ Μηχανικός ΜΕΚ

1.336,35

+ 294,00

= 1.630,35

η. Ο ναυτολογούμενος ως Α΄ Μηχανοδηγός

1.277,39

+ 281,03

= 1.558,42

θ. Ο ναυτολογούμενος Β΄ Μηχανοδηγός

1.052,08

+ 231,46

= 1.283,54

ι. Ο ναυτολογούμενος ως μαθητευόμενος Μηχανής ή δόκιμος Μηχανικός.

843,71

+ 185,62

= 1.029,33


2. Στον ναύκληρο καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ίσον προς 4% τέσσερα τοις εκατό επί του καθοριζομένου ως άνω μισθού ενεργείας.

3. Ο ναυτολογούμενος ως υπεύθυνος μηχανής του πλοίου λαμβάνει το μισθό του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως διπλώματος ή πτυχίου.

4. Στους εργαζόμενους στα πλοία της άνω κατηγορίας ναυτικούς άλλων ειδικοτήτων, που δεν περιλαμβάνονται στις κατονομαζόμενες στην παράγραφο 1, ο μηνιαίος μισθός ενέργειας για το χρόνο ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Για τον ναυτολογούμενο ως Ανθυποπλοίαρχο

1.289,88

+ 283,77

= 1.573,65

β. Για τον ναυτολογούμενο ως Μηχανικό Γ΄.

1.289,88

+ 283,77

= 1.573,65

γ. Για τον ναυτολογούμενο ως θαλαμηπόλο

938,15

+ 206,39

= 1.144,54

δ. Για τον ναυτολογούμενο ως Πρ. Οικονομικό Αξιωμ.

1.403,16

+ 308,70

= 1.711,86

ε. Για τον ναυτολογούμενο ως Α΄ Οικονομικό Αξιωμ.

1.336,35

+ 294,00

= 1.630,35

στ. Για τον ναυτολογούμενο ως Β΄ Οικονομικό Αξιωμ.

1.289,88

+ 283,77

= 1.573,65

ζ. Για τον ναυτολογούμενο ως Δοκ. Οικονομικό Αξιωμ.

843,71

+ 185,62

= 1.029,33

η. Για τον ναυτολογούμενο ως Επίκουρο

843,71

+ 185,62

= 1.029,33


Εις τους ανωτέρω, πλέον του ως άνω μισθού (Μισθός ενεργείας + Κυριακών = Βασικός μισθός), καταβάλλονται και τα λοιπά από τη Σύμβαση προβλεπόμενα (αντίτιμο τροφής, υπερωρίες, δώρα εορτών, επίδομα αδείας κ.λπ.)

5. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα διακυβέρνησης ευρώ 40,50 διά το διάστημα 01-02-2019 31-01-2020.

6. Στον ναυτολογούμενο ως υπεύθυνο μηχανικό επί του πλοίου καταβάλλεται μηνιαίο τεχνικό επίδομα ευρώ 40,50 διά το διάστημα 01-02-2019 31-01-2020.

7. Στα πληρώματα των πλοίων περί ων η παρούσα Σύμβαση χορηγείται μηνιαίο επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας ευρώ 20,16 διά το διάστημα 01-02-2019 31-01-2020.

8. Σε όλο το κατώτερο πλήρωμα χορηγείται μηνιαίο ειδικό επίδομα ευρώ 24,94 διά το διάστημα 01-02-201931-01-2020.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μισθοί ενεργείας του κατωτέρου πληρώματος διαμορφώνονται τουλάχιστον στα επίπεδα των βασικών μισθών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Άρθρο 2
ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ


Ο μισθός ασθενείας είναι σε κάθε περίπτωση ίσος με το μισθό ενεργείας, σε περίπτωση δε νοσηλείας εκτός νοσοκομείου ή κλινικής στην ξηρά, καταβάλλεται και το ανάλογο αντίτιμο τροφής, όπως τούτο καθορίζεται στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 3
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΡΟΦΗΣ


1. Το μηνιαίο αντίτιμο τροφής για κάθε ναυτικό ορίζεται στο ποσόν των 402,81 ευρώ διά το διάστημα 01-02-201931-01-2020.

Άρθρο 4
ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ


1. Στους ναυτικούς που αφορά η παρούσα Σύμβαση καταβάλλεται ως δώρο ο μισθός ενός μηνός για τις γιορτές των Χριστουγέννων και Νέου Έτους και δέκα πέντε (15) ημερών για τις γιορτές του Πάσχα.

2. Το ποσόν του δώρου υπολογίζεται επί των πράγματι καταβαλλομένων παγίων και σταθερών αποδοχών, πλην αντιτίμου τροφής και υπερωριών.

3. Ο χρόνος καταβολής των δώρων καθώς και οι προϋποθέσεις χορηγήσεως των, ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρθρο 5
ΑΔΕΙΕΣ


1. Ο ναυτικός δικαιούται αδείας ίσης προς (3,50) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας του. Η άδεια χορηγείται το μήνα που ο ναυτικός συμπληρώνει ένα χρόνο υπηρεσίας, εκτός εάν η εργασιακή σχέση λυθεί προ της συμπληρώσεως του έτους.

2. Η αποζημίωση της άδειας υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του άρθρου 1 της παρούσης, όταν δε χορηγείται πράγματι η άδεια και διανύεται εκτός του πλοίου, καταβάλλεται και το αντίτιμο τροφής.
Το ημερομίσθιο για την αποζημίωση της άδειας υπολογίζεται στο 1/22 του βασικού μισθού.

3. Η άδεια παρέχεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, εφ' όσον κατά την κρίση του επιτρέπουν την παροχή της οι ανάγκες του πλοίου.
Σε αντίθετη περίπτωση, κατ' επιλογή του ναυτικού, είτε αναβάλλεται η παροχή της άδειας είτε θεωρείται ως χορηγηθείσα, εφόσον καταβληθεί στο ναυτικό ο μισθός που αναλογεί στις ημέρες άδειας χωρίς το αντίτιμο τροφής, εφόσον υπηρετεί και τροφοδοτείται στο πλοίο.

4. Η άδεια μπορεί να χορηγείται και τμηματικά, όχι όμως σε τμήματα περισσότερα από δύο.

Άρθρο 6
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ


1. Οι ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40) εβδομαδιαίως, δηλαδή οκτώ ώρες ανά 24ωρο από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο και η Κυριακή θεωρούνται σαν ημέρες αργίας.

2.α. Για κάθε εργασία που εκτελείται από το ναυτικό πέραν του ως άνω καθοριζομένου ωραρίου καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή η οποία υπολογίζεται ίση προς το 1/173 του μηνιαίου μισθού ενεργείας ως ούτος καθορίζεται στο άρθρο 1 για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, προσαυξημένου για το πρώτο τετράωρο κατά ποσοστό (25%) είκοσι πέντε τοις εκατόν και για το δεύτερο τετράωρο κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β. Η εργασία Σαββάτου και αργιών αμείβεται υπερωριακώς δηλαδή οι πρώτες τέσσερις ώρες με προσαύξηση 25% και οι επόμενες διπλές.

3.α. Επίδομα Κυριακών. Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή υπό τύπο επιδόματος διά τις μέχρι οκταώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχόμενη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) επί του μισθού ενεργείας που προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσης σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι το επίδομα αυτό θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας.
β. Στη άνω α περίπτωση, για την πέραν του οκταώρου απασχόληση καταβάλλεται στο πλήρωμα διπλή υπερωριακή αμοιβή, δηλαδή το ωρομίσθιο (1/173 του μισθού ενεργείας) αυξημένο κατά 100%.

4. Το οκτάωρο υπηρεσίας που ορίζεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι συνεχές από την ώρα της έναρξης του με μια διακοπή που δεν μπορεί να υπερβεί τη μία (1) ώρα. Πάντως η διακοπή αυτή θα πραγματοποιείται μετά την Τρίτη και προ της έκτης ώρας του οκταώρου.
Σχετικά με τα πλοία της γραμμής Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα από 01-11-2008 ο χρόνος διακοπής δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 35 λεπτά, και από 01-11-2018 θα είναι 60 λεπτά.

5. Ο υπολογισμός του ημερομισθίου για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου γίνεται με βάση το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας.
 
6. Στην υπερωριακή αμοιβή που καθορίζεται από το παρόν άρθρον περιλαμβάνονται ο Πλοίαρχος και ο ναυτολογούμενος ως Μηχανικός.

7. Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταχωρείται παρακάτω πίνακας υπερωριακής αμοιβής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

 

1/173

Μισθού Ενεργείας

 

25% Προσαυξ.

 

100% Προσαυξ.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

α. Ο Κυβερνών το πλοίο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης

9,37

11,71

18,74

β. Υποπλοίαρχος

7,72

9,65

15,44

γ. Ναύκληρος

5,56

6,95

11,12

δ. Ναύτης

5,42

6,78

10,84

ε. Ναυτόπαις

4,88

6,10

9,76

στ. Α΄ Μηχανικός Μ ΕΚ

9,26

11,58

18,52

ζ. Β Μηχανικός Μ ΕΚ

7,72

9,65

15,44

η. Α Μηχανοδηγός

7,38

9,23

14,76

θ. Β Μηχανοδηγός

6,08

7,60

12,16

ι. Μαθητευόμενος μηχανής ή δόκιμος Μηχ/κός

4,88

6,10

9,76


Ειδικότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 1

 

1/173

25%

100%

α. Ανθυπ/ρχος

7,46

9,33

14,92

β. Μηχανικός Γ΄

7,46

9,33

14,92

γ. Θαλαμηπόλος

5,42

6,78

10,84

δ. Πρ. Οικονομικός Αξιωμ

8,11

10,14

16,22

ε. Α΄ Οικονομικός Αξιωμ

7,72

9,65

15,44

στ. Β΄ Οικονομικός Αξιωμ

7,46

9,33

14,92

ζ. Δοκ. Οικονομικός Αξιωμ

4,88

6,10

9,76

η. Επίκουρος

4,88

6,10

9,76


Σημ: Χρόνος υπερωριακής αμοιβής πέραν της ημισείας ώρας λογίζεται ολόκληρη ώρα.

Άρθρο 7

Συμφωνείται ότι για την μεταφορά των μελισσιών καταβάλλεται στο πλήρωμα έξτρα αμοιβή που καθορίζεται με ιδιαίτερη συμφωνία.

Άρθρο 8
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ


1. Χορηγείται επίδομα αδείας στους ναυτικούς που έχουν ένα χρόνο τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία.

2. Το επίδομα τούτο υπολογίζεται επί του μισθού ενεργείας και ισούται με τις αποδοχές ημίσεως μισθού επί τη συμπληρώσει θαλάσσιας υπηρεσίας ενός έτους επί του αυτού πλοίου ή των πλοίων του αυτού πλοιοκτήτη.
Επί υπηρεσίας μικρότερης του έτους, καταβάλλεται ανάλογο ποσοστό επί του επιδόματος αυτού.

Άρθρο 9
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ


Κατά την εξόφληση των αποδοχών ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να χορηγεί στον ναυτικό εκκαθάριση του λογαριασμού του κατά μήνα.

Άρθρο 10
ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ


1. Οι παρακάτω κατονομαζόμενες δέκα έξι (16) θρησκευτικές εορτές θεωρούνται ως ημέρες αργίας.
Ο ναυτικός που εργάζεται κατά τις ημέρες αργίας δικαιούνται υπερωριακής αμοιβής όπως αυτή ορίζεται στο εδαφ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσης και για όσες ώρες ασχολήθηκε ημερησίως, δηλαδή για τις πρώτες τέσσερις ώρες με προσαύξηση 25% και για τις επόμενες διπλές.

2. Οι ημέρες αργίας είναι οι παρακάτω:
α. Η 1 του Έτους.
β. Η εορτή των Θεοφανίων.
γ. Η Καθαρή Δευτέρα.
δ. Η 25η Μαρτίου.
ε. Η Μεγάλη Παρασκευή.
στ. Η Δευτέρα του Πάσχα.
ζ. Η ημέρα του Αγίου Γεωργίου.
η. Η 1η Μαΐου.
θ. Η ημέρα της Αναλήψεως.
ι. Η 15η Αυγούστου.
ια. Η 14η Σεπτεμβρίου.
ιβ. Η 28η Οκτωβρίου.
ιγ. Η ημέρα του Αγίου Νικολάου.
ιδ. Η ημέρα των Χριστουγέννων.
ιε. Η Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων.
ιστ. Οι αναγνωρισμένες σαν ημέρες αργίας τοπικές εορτές στους Ελληνικούς λιμένας εφ' όσον το πλοίον ναυλοχεί σε κάποιο λιμάνι.

Άρθρο 11
ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ


Ο Πλοιοκτήτης υποχρεούται να εφοδιάζει το πλοίο με κλινοσκεπάσματα ανάλογα με τον αριθμό του πληρώματος για τις ανάγκες αυτού. Υποχρεούται επίσης να εξασφαλίζει για όλο το πλήρωμα κλίνες και τα απαραίτητα είδη κλινοστρωμνής, θέρμανση κ.λπ.

Άρθρο 12
ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ


Τα πληρώματα των πλοίων για τα οποία προβλέπει η παρούσα Σύμβαση, καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη των συμβαλλομένων Επαγγελματικών Οργανώσεων της δυνάμεως Π.Ν.Ο. κατ' απόλυτον επιλογήν του πλοιοκτήτη.

Άρθρο 13
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ


1. Τα πληρώματα των πλοίων για τα οποία προβλέπει η παρούσα Σύμβαση ασφαλίζονται υποχρεωτικά με μέριμνα και δαπάνες του πλοιοκτήτη, κατά παντός ατυχήματος που ήθελε λάβει χώρα κατά την διάρκεια της επί του πλοίου υπηρεσίας των συνεπεία ταύτης.

2. Οι νόμιμες εισφορές και κρατήσεις υπέρ των Ταμείων Ασφάλισης και Προνοίας κ.λπ. που αναλογούν στους ναυτικούς βαρύνουν αυτούς και παρακρατούνται από το μισθό τους.

Άρθρο 14
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ


Οι πλοιοκτήτες περί των οποίων η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταβάλλουν ποσοστό εκ δύο τοις εκατό (2%) και ήδη μετά την ψήφιση των ν. 4052/2012, 4336/2015, 4387/2016, ποσοστό εκ τρία και μισό τοίς εκατό (3,25%), όπως εξειδικεύεται χρονικά στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016, μη δυνάμενο ν' αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρον 28 του ν. 1220/1981, εισπραττόμενο υπό του NAT με σκοπό την παροχή στους Έλληνες Ναυτικούς επικουρικής σύνταξης. Το ανωτέρω ποσοστό μαζί με το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και ήδη μετά την ψήφιση των ν. 4052/2012, 4336/2015, 4387/2016, τρία και μισό τοις εκατό (3,25%) όπως εξειδικεύεται χρονικά στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016 ποσοστό συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων σε εισφορά υπέρ του NAT αποδοχών των ναυτικών.

Άρθρο 15
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Κάθε αμφισβήτηση η διαφορά που προκύπτει από την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης θα επιλύεται με διαιτησία από Διαιτητική Επιτροπή που θ' αποτελείται:
α. Από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του ΥΝ και ΝΠ ως Πρόεδρο.
β. Από δύο πλοιοκτήτες που ορίζονται από την Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού και
γ. Από δύο ναυτικούς που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της ΠNO.

Άρθρο 16
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Συμφωνείται η συγκρότηση Επιτροπής από τα δύο μέρη η οποία θέλει προβεί μέσα στο συντομότερο χρόνο και πάντως εντός του έτους στην εξέταση θεμάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή των τακτικών και εκτάκτων δρομολογίων των πλοίων.

Άρθρο 17
ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ


Μέσα στα γενικότερα πλαίσια αναμόρφωσης του θεσμού της ναυτικής εκπαίδευσης συμφωνείται η δημιουργία Σχολής Κατωτέρων πληρωμάτων ΕΝ.

Άρθρο 18
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ


Συμφωνείται ότι οι εργαζόμενοι στα Πορθμεία δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς με τα πλοία της γραμμής στην οποία εργάζονται (οι ίδιοι με τα δίκυκλα τους 6) όταν ταξιδεύουν για ιδιωτικούς λόγους.

Άρθρο 19
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Συμφωνείται η σύσταση τριμελούς Επιτροπής από εκπροσώπους του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης πολιτικής της Ένωσης Πορθμείων και της ΠNO για την σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στα Πορθμεία. Η σχετική διαδικασία για την σύνταξη και έγκριση του Κανονισμού αυτού θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος με βάση το σχέδιο που καταρτίστηκε από την Δ/νση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης πολιτικής.

Άρθρο 20
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ


1. Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού υπό την προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση για την εργοδοσία.

2. Συμφωνείται ο άμεσος νομοθετικός χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
 
Άρθρο 21

Συμφωνείται η σύσταση Ιδρύματος Παιδιών με ειδικές ανάγκες των ναυτικών ως τούτο περιλαμβάνεται στο άρθρον 22 της ΣΣΕ των Ε/Γ-Α/Κ πλοίων (ΦΕΚ 366/1990 τ. Β΄).

Άρθρο 22
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


1. Συμφωνείται η καταβολή πρόσθετης αμοιβής ευρώ 65,83 διά το διάστημα 01-02-2019-31-01-2019 μηνιαίως στο προσωπικό καταστρώματος (Πλοίαρχο, υποπλοίαρχο ανθυποπλοίαρχο, ναύκληρο, ναύτες και ναυτόπαις) για τη φορτοεκφόρτωση και έχμαση των οχημάτων, της εν λόγω αμοιβής αναπροσαρμοζόμενης κατά το ποσοστό αύξησης του μισθού ενεργείας, σύμφωνα με την εκάστοτε Σ.Σ.Ε.

2. Το ως άνω επίδομα γκαράζ, ισχύει για όλες ανεξαιρέτως τις γραμμές Πορθμείων, (από 01-07-2007).

Άρθρο 23
ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ


Οι έξτρα εργασίες του μηχανοστασίου, εφ' όσον η εκτέλεση τους ανατίθεται στους αξιωματικούς μηχανής και το κατώτερο προσωπικό μηχανοστασίου αμείβονται ιδιαιτέρως. Ο προσδιορισμός των εργασιών αυτών, ο καθορισμός της αμοιβής εκτελέσεως των και ο τρόπος κατανομής αυτής καθορίζονται ως κατωτέρω:

1. ΚΥΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ: Διά το διάστημα 01-02-2018 31-01-2019

ΕΜΒΟΛΟ Γενική εξάρμοση του εμβόλου

 

 

ΕΥΡΩ

Εξάρμοση σωληνώσεων πώματος κυλίνδρου εμβόλου και ελατηρίων Καθαρισμοί χιτωνίου θυρίδων και ελατηρίων καθαρισμός χώρου σαρώσεως, καθαρισμός των STAPHING ΒΟΧ του βάκτρου του εμβόλου και των τηλεσκοπικών ψύξεων του εμβόλου. Μετρήσεις χιτωνίου εμβόλου και ελατηρίων. Γενική άρμοση.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Μέχρι 300

62,44

 

301-450

99,28

ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

451-600

123,29

Μ.Μ.

601-800

148,54

 

 

801 - άνω

 

222,81

2. ΧΙΤΩΝΙΟ: Εξάρμοση του χιτωνίου για αντικατάσταση ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας ή γενικά για στεγανοποίηση απωλειών νερού

ψύξεως. Στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η παραπάνω εργασία εξαρμόσεως του αντίστοιχου εμβόλου. Αποκατάσταση εργασίας.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Μέχρι 300

103,99

 

301-450

193,02

ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

451-600

219,11

Μ.Μ.

601-800

291,12

 

801 - άνω

415,78

 

 

 

3. ΠΩΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ:

Εξάρμοση του πώματος για επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς την εξάρμοση του εμβόλου

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Μέχρι 300

44,57

ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

301-450

51,95

Μ.Μ.

451-600

65,26

 

601-800

72,77

 

801 - άνω

81,72

4. ΕΔΡΑΝΑ-ΤΡΙΒΕΙΣ:

Γενική εξάρμοση του εδράνου βάσεως στροφαλοφόρου) άξονος (άνω-κάτω τεμάχιο). Επιθεώρηση μέτρηση των ελευθερίων περιστολή αυτών.

Άρμοσης σε περίπτωση εξαρμόσεως μόνο του επάνω τεμαχίου ή αμοιβή περιορίζεται στο 50%

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

μέχρι 350

51,94

ΑΞΟΝΟΣ

351-500

80,14

Μ.Μ.

501 - άνω

101,02

 

5. ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΥΣΗΤΗΡΕΣ:

Πλήρης Εξάρμοσις στροβιλοφυσητήρα  για περιοδική επιθεώρηση και καθαρισμοί.

Αντικατάσταση τριβέων και αντλιών λαδιού (εάν χρειαστεί). Αντικατάσταση λαβυρίνθων άξονος. Καθαρισμός των φίλτρων αναροφήσεως αέρος. Έλεγχος και ρύθμιση των ελευθεριών σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ΤΥΠΟΙ BBC, NAPIERMAN: MAN BW SULZER ΙHI.

 

ΜΕΓΕΘΟΣ

μέχρι 200

81,70

ΣΤΡΟΒΙΛΟ-

201-300

96,54

ΦΥΣΗΤΗΡΟΣ

301-400

111, 44

 

401-500

126,21

V.T.R.

501 - άνω

148,54

 

 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ:

Γενική εξάρμοση ηλεκτρομηχανής για καθαρισμούς και περιοδική επιθεώρηση. Εξάρμοση πωμάτων κυλίνδρων βαλβίδων εμβόλων καθώς επίσης όλων των εξαρτημάτων ή μηχανημάτων και παρελκομένων εξαρτημάτων ή μηχανημάτων όπως ψυγείο νερού και λαδιού Ψυγείο αέρος, σαρώσεως και αντλιών νερού.

Μερική εξάρμοση εδράνων βάσεως στροφαλοφόρου άξονα. Καθαρισμοί επιθεωρήσεις, μετρήσεις διάφορες σύμφωνα με τις οδηγίες

των κατασκευαστών.

 

ΙΣΧΥΣ

μέχρι 150

327,41

ΣΕ

151-300

509,32

 

 

 

K.W

301-500

727,65

 

Γενική άρμοση και δοκιμή λειτουργίας

 

 

Εξάρμοσις μόνο των πωμάτων των κυλίνδρων για καθαρισμούς και επίτριψη των βαλβίδων αναρροφήσεως και εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των οχετών εισαγωγής και εξαγωγής αέρος και καυσαερίων.

 

ΙΣΧΥΣ

μέχρι 150

29,11

ΣΕ

151-300

40,02

K.W

301-500

57,55

 


Γ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι υποχρεωτική και η αναφερόμενη ανωτέρω αμοιβή (για τις εργασίες αυτές) αφορά ολόκληρο το έργο όπως περιγράφεται καθώς και κάθε εργασία και προεργασία μέχρι αποπερατώσεως και αποκαταστάσεως, κατανέμεται δε αναλογικά από τον Α΄ Μηχανικό στους απασχολούμενους με την συγκεκριμένη εργασία.

2. Όσοι απασχοληθούν με τους καθαρισμούς των ανωτέρω εργασιών θα μοιράζονται εξ ίσου το 20% εκ του ποσού το οποίον, προβλέπεται παραπάνω σαν συνολική αμοιβή της εργασίας και για την οποίαν έγιναν καθαρισμοί.

3. Για την εκτέλεση των ανωτέρω έξτρα εργασιών εφ' όσον αυτές πραγματοποιούνται εντός του προβλεπομένου οκταώρου εργασίας, δεν καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή.

Άρθρο 24
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


1. Εις τα πληρώματα των πλοίων πού απασχολούνται σε συνεχές οκτάωρο νυκτερινή εργασία από 22.00 ώρας, καταβάλλεται το ποσόν των ευρώ 58,68 διά το διάστημα 01-02-2019 31-01-2020.

2. Στη γραμμή Κερκύρας-Ηγουμενίτσας το μηνιαίο πόσο της παραγράφου 1 θα καταβάλλεται από 01-02-2018 και στα πληρώματα των πλοίων μη συνεχούς οκτάωρης νυχτερινής εργασίας.

3. Τα ως άνω ποσά θα αναπροσαρμόζονται εφεξής κατά το ποσοστό αύξησης του μισθού ενεργείας ανεξαρτήτως αριθμού νυκτερινών δρομολογίων.

Άρθρο 25

Οι διατάξεις του άρθρου 19 της προηγουμένης ΣΣΕ/ 2017 ισχύουν ανάλογα και για την περίοδο ισχύος της ΣΣΕ/2019.

Άρθρο 26
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ


Σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης των Συνδικαλιστικών συνδρομών των ναυτικών προς την ΠNO κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Συντάγματος και του άρθρου 19 του Καταστατικού της ΠNO κατά το χρόνο εργασίας τους σε πλοία που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν τα εξής:
1. Οι πλοίαρχοι των πλοίων που αφορά η παρούσα ΣΣΕ κατά την εξόφληση των αποδοχών των ναυτικών παρακρατούν από τα μέλη του πληρώματος τους που συμφωνούν να καταβάλουν στην ΠΝΟ τη μηνιαία συνδρομή τους, όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και συντάσσουν_κατάσταση των άνω ναυτικών σε δύο αντίγραφα το ένα των οποίων αποστέλλουν στους πλοιοκτήτες και το άλλο στην ΠΝΟ.
2. Εντεταλμένος υπάλληλος της ΠΝΟ κάθε εξάμηνο το αργότερο παραλαμβάνει από τον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη το ποσό της συνδρομής των ναυτικών χορηγώντας σχετική απόδειξη της Ομοσπονδίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας του υπαλλήλου της ΠΝΟ να προβεί στην απ' ευθείας είσπραξη, οι πλοίαρχοι ή οι πλοιοκτήτες μπορούν να καταθέτουν στην Εθνική η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, κάθε 6μηνο το ποσό των μηνιαίων συνδρομών των ναυτικών που παρακρατήθηκαν, παίρνοντας απόδειξη από την Τράπεζα που επέχει θέση απόδειξης καταβολής του ποσού στην ΠΝΟ.
3. Η απόφαση της ΠΝΟ περί καθορισμού των μηνιαίων συνδρομών των ναυτικών κοινοποιείται εγγράφως στους πλοιάρχους και τους πλοιοκτήτες κάθε φορά που μ' αυτήν αναπροσαρμόζεται η συνδρομή των ναυτικών, δύο μήνες πριν την εφαρμογή της.

Άρθρο 27
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ (24ωρη) ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ


1. Κάθε πλοιοκτήτης υποχρεούται να ρυθμίζει τα της υπηρεσίας του πλοίου του κατά τέτοιο τρόπο ώστε για το διάστημα που το πλοίο εκτελεί δρομολόγια, να εξασφαλίζονται δύο (2) 24ώρες άδειες ανάπαυσης κάθε μήνα, ώστε εκ περιτροπής να καλύπτονται κατά κανόνα όλες οι ημέρες της εβδομάδος.
 
2. Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας του πλοίου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν καθίσταται δυνατή η χορήγηση 24ωρης άδειας ανάπαυσης εντός του μηνός, τότε καταβάλλεται στον ναυτικό για κάθε μη παρεχόμενη 24ωρη ανάπαυση, αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο, ήτοι το 1/22 του υπό της Συλλογικής Σύμβασης προβλεπομένου μισθού ενεργείας της παρ. 1 του άρθρου 1.

Άρθρο 28
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ


Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ναυτολόγησης του Πλοιάρχου, Ο Πλοιοκτήτης υποχρεούται στη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, εκτός εάν η καταγγελία οφείλεται σε παράπτωμα του Πλοιάρχου.

Άρθρο 29
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ


Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ισχύει αναδρομικά από 1ης Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την 31 Ιανουαρίου 2020, και παρατείνεται δε αυτοδίκαια μέχρι την υπογραφή της επόμενης ΣΣΕ, εάν δεν καταγγελθεί αύτη παρ' ενός των συμβαλλομένων.