Εργατικά / ΕΦΚΑ

Νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών τρίτων και αναγγελίας απαιτήσεων ΕΦΚΑ στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο.


Αρ. Π. Γ36/04/96
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Μέχρι σήμερα η παρακολούθηση και η διαχείριση των προγραμμάτων πλειστηριασμού τρίτων και των αναγγελιών των απαιτήσεων του Φορέα γινόταν κατά περίπτωση με επιμέλεια της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας. Ο έλεγχος της διενέργειας των πλειστηριασμών για να καθοριστούν οι προς αναγγελία υποθέσεις γινόταν χειρόγραφα και εκ περιτροπής από μία περιφερειακή υπηρεσία που αναλάμβανε αυτό το έργο κατ' έτος. Αυτό συνιστούσε μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε την απασχόληση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων για το έργο αυτό και υπήρχε κίνδυνος μη αναγγελίας οφειλών ή εκπρόθεσμης αναγγελίας και απώλειας εσόδων.

Εφεξής, η παρακολούθηση του αποτελέσματος διεξαγωγής των προγραμμάτων πλειστηριασμού τρίτων καθώς και ο συντονισμός των εργασιών των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. για την έγκαιρη και σύννομη αναγγελία του συνόλου των απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α. δεν θα διενεργείται πλέον από τις περιφερειακές υπηρεσίες Α' Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών, Β' Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών & Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά, εκ περιτροπής ανά έτος, όπως είχε οριστεί αρχικά και πραγματοποιούταν μέχρι σήμερα, αλλά θα διενεργείται πλέον από την κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

Για το λόγο αυτό θα διαβιβάζονται εφεξής από την κεντρική υπηρεσία προς τις περ. υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σε τακτή εβδομαδιαία βάση, αρχεία με τους διενεργηθέντες πλειστηριασμούς και τις αντίστοιχες απαιτήσεις Ε.Φ.Κ.Α. προς αναγγελία (οι οποίες έχουν διαβιβασθεί για, την είσπραξη τους στο Κ.Ε.Α.Ο.), προκειμένου να καταχωρηθούν στις σχετικές οθόνες του Ο.Π.Σ. τα απαιτούμενα στοιχεία του πλειστηριασμού, να εκδοθούν εν συνεχεία οι αναγγελίες και να επιδοθούν εμπρόθεσμα και σύννομα στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο από τις αρμόδιες περ. υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

Αναφορικά με τη νέα διαδικασία, η οποία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία άμεσα και θα αφορά στους πλειστηριασμούς με ημερομηνία διεξαγωγής από 6/3/2019 κι εντεύθεν, σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:

Ανάρτηση δημοσιευτέων πράξεων πλειστηριασμού και ηλεκτρονική διεξαγωγή.

Επειδή οι υπάλληλοι οι οποίοι θα επιφορτιστούν με την παραλαβή και διαχείριση των διαβιβασθέντων αρχείων θα πρέπει να αναζητούν δια δικτυακά (στοχευμένα) και να κάνουν λήψη της δημοσιευθείσας πράξης πλειστηριασμού σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του όγδοου βιβλίου (άρθρα 904-1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (εφεξής ΚΠολΛ) όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (ΦΕΚ Α' 85) καθώς και το υπ' αρ. 67/2015 ΠΔ (ΦΕΚ Α' 110), η δημοσίευση των πλειστηριασμών διενεργείται από 1/5/2016, υποχρεωτικά και επί ποινής ακυρότητας, ηλεκτρονικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (εφεξής ΔΔΔ) hltps://deltio.tnomik.gr/auctions του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ. είναι. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο δημοσιεύονται πλέον στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα. σύμφωνα με το υπ' αρ. 95/2016 ΠΔ (ΦΕΚ Α' 162), οι εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις επί αιτήσεων ανακοπής κατά του πλειστηριασμού.

Η ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων πλειστηριασμού στο ΔΑΔ πραγματοποιείται με επιμέλεια και ευθύνη, κατά περίπτωση, των πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών και επί των πλειστηριασμών αρμοδίων υπαλλήλων-συμβολαιογράφων. Για κάθε αναρτηθείσα πράξη αποδίδεται από το σύστημα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον πιστοποιημένο χρήστη, μοναδικός κωδικός (αλφαριθμητικό πεδίο δέκα χαρακτήρων, πχ AKQV6pBhAf), ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβασθέν αρχείο.

Ειδικότερα: 

- Όταν πρόκειται για αρχικό πλειστηριασμό ο δικαστικός επιμελητής επιμελείται την ανάρτηση της δημοσιευτέας πράξης, η οποία εν προκειμένω είναι μία περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης και αναφέρεται στο σώμα αυτής ως απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης.

Αντίθετα, στην περίπτωση:
- αναπλειστηριασμού, λόγω μη καταβολής του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή στον αρχικό πλειστηριασμό (παρ. 5. άρ. 965 ΚΠολΔ) και
- επίσπευσης, από τον ίδιο ή από άλλον πιστωτή, νέου πλειστηριασμού λόγω ματαίωσης του αρχικού (παρ. 1 & 3. άρ. 973 ΚΠολΔ),

Εν προκειμένω, την ανάρτηση στο ΔΔΔ της δημοσιευτέας πράξης, η οποία αποτελεί μία περίληψη της πράξης εκ νέου επίσπευσης του αρχικού πλειστηριασμού και αναφέρεται συνήθως στο σώμα αυτής ως. δήλωση/ειδοποίηση επίσπευση ς/συνέχιση ς πλειστηριασμού, επιμελείται ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος-συμβολαιογράφος. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον οι απαιτήσεις του Ε.Φ.Κ.Α. είχαν αναγγελθεί στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο κατά τον αρχικό πλειστηριασμό, δεν αναγγέλλονται εκ νέου (εφόσον δεν έχουν προκύψει νέες βεβαιωμένες οφειλές). διότι, το κύρος της αναγγελίας παραμένει ισχυρό και δεν επηρεάζεται από την αναστολή ή την ματαίωση του αρχικού πλειστηριασμού (παρ. 2. άρ. 972 τον ΚπολΔ).

Επιπρόσθετα, η διενέργεια των πλειστηριασμών δεν πραγματοποιείται πλέον με φυσική διαδικασία στα κατά τόπους αρμόδια ειρηνοδικεία της χώρας αλλά με ηλεκτρονικά μέσα στην ιστοσελίδα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Αιγαίου-Πειραιώς & Δωδεκανήσου https://www.eauction.gr/Home/HlektronikoiPleistiriasmoi (υπ' αρ. 41756 οικ./26.5.2017 Υπ. Απόφ. ΦΕΚ Β' 1884, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την νπ' αρ. 46904 οικ./12.6.2017 Υπ. Απόφ. ΦΕΚ Β' 2030),

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες για την απλή αναζήτηση πληροφοριών (ημερομηνία, διεξαγωγής, στοιχεία επισπεύδοντος/οφειλέτη, κλπ) καθώς και για την λήψη της δημοσιευτέας πράξης, ή τυχόν εκδοθείσας δικαστικής απόφασης επί αιτήσεως ανακοπής, είναι ελεύθερη από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς ειδικούς κωδικούς πρόσβασης (βλ. εγχειρίδιο στο Παράρτημα του παρόντος).
Αναγγελθείσες απαιτήσεις Ε.Φ.Κ.Α.-Κ.Ε.Α.Ο..

Η αναζήτηση του αποτελέσματος διεξαγωγής, ως προς την κατακύρωση ή μη σε πλειοδότη, αποτελεί πλέον αρμοδιότητα της κεντρικής υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. και στα διαβιβαζόμενα αρχεία θα περιλαμβάνονται μόνο απαιτήσεις προς αναγγελία σε προγράμματα με κατακύρωση του εκπλειστηριαζόμενου πράγματος ενώ δεν θα περιλαμβάνονται, αντίστροφα, οι αντίστοιχες απαιτήσεις για πλειστηριασμούς οι οποίοι ανεστάλησαν, ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδότη, κλπ,

Ο εντοπισμός των προς αναγγελία απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α. θα πραγματοποιείται μαζικά και αυτόματα κατόπιν διασταύρωσης με μηχανογραφικό τρόπο των ΑΦΜ των καθ' ων οφειλετών
με την υποστηρικτική βάση δεδομένων οφειλών και υπευθύνων οφειλετών, η οποία τηρείται στην κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

Ωστόσο, προκειμένου να αναγγελθούν και τυχόν οφειλές οι οποίες δεν έχουν ακόμα καταλογιστεί και αφορούν σε μη ελεγμένες χρονικές περιόδους ασφάλισης, κρίνεται σκόπιμο για τους συμπεριλαμβανόμενους στα διαβιβασθέντα αρχεία οφειλέτες, να ενημερώνονται σχετικά οι συναρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις ακόλουθες ενέργειες:
- να ολοκληρώνουν άμεσα τυχόν εκκρεμείς ελέγχους (π.χ. Ε.Δ.Κ., Ουσιαστικό Έλεγχο από Καταγγελία, κλπ),
- να διενεργούν νέους (τουλάχιστον Ε.Δ.Κ.) για τις μη ελεγχθείσες πρόσφατες χρονικές περιόδους ασφάλισης και
- να ελέγχουν τυχόν μη καταχωρημένες μεταβολές στα στοιχεία των κατά νόμο συνυπόχρεων υπευθύνων οφειλετών (ιδιότητα ευθύνης, έναρξη-λήξη θητείας ευθύνης).

Διευκρινίζεται ότι με τον ίδιο τρόπο ανάρτησης στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα δημοσιεύονται και οι ακόλουθες περιπτώσεις πλειστηριασμών, οι οποίοι θα αναφέρονται στο διαβιβασθέν αρχείο με ειδική ένδειξη για πρόσθετες ενέργειες ελέγχου ως προς την αναγγελία των απαιτήσεων:
- Εκούσιοι πλειστηριασμοί (άρ. 1021 ΚΠολΛ). Στην προκειμένη περίπτωση τυχόν απαιτήσεις τόσο των επισπευδόντων όσο και των καθ' ων οφειλετών δεν αναγγέλλονται με τη συνήθη διαδικασία. Αντίθετα, εκδίδεται κατασχετήριο εις χείρας του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου-συμβολαιογράφου κατά των προαναφερθέντων προσώπων για τις εντοπισθείσες οφειλές.
- Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί (άρ. 138 του Πτωχ. Κώδικα). Στην προκειμένη περίπτωση τον πλειστηριασμό επισπεύδει ο σύνδικος της πτώχευσης για να ρευστοποιήσει την πτωχευτική περιουσία και για το λόγο αυτό οι απαιτήσεις έχουν αναγγελθεί σε πρότερο στάδιο της πτωχευτικής διαδικασίας και δεν απαιτείται η εκ νέου αναγγελία αυτών, εφόσον δεν έχουν προκύψει νέες βεβαιωμένες οφειλές.

Καταχώρηση πλειστηριασμών μέσω ΟΠΣ κι έκδοση/επίδοση αναγγελιών.

Στο αρχείο με τις προς αναγγελία οφειλές, το οποίο θα σας διαβιβάζεται εφεξής, θα περιλαμβάνεται και ειδικός σύνδεσμος (link) μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η λήψη της δημοσιευτέας πράξης, στην οποία αναγράφονται οι λοιπές απαραίτητες πληροφορίες για την καταχώρηση στις σχετικές οθόνες του ΟΠΣ των λοιπών υποχρεωτικών πεδίων (συμβολαιογράφος, δικαστικός επιμελητής, κλπ).

Εφόσον για τον ίδιο πλειστηριασμό εντοπίζονται οφειλές προς αναγγελία αρμοδιότητας περισσότερων από μιας περ. υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. τότε η πλησιέστερη στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο υπηρεσία θα επιμελείται τη φυσική (έγχαρτη) συλλογή των αναγγελιών από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες, πρωτότυπα επικυρωμένων από τα αρμόδια όργανα της κάθε υπηρεσίας, καθώς και την εμπρόθεσμη και σύννομη επίδοσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία προς αναγγελία είναι το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού (παρ. 1 τον άρθ. 55 Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθ. 404 τον Ν.4512/2018. Φ ΕΚ Α ' 5).

Λοιπές διευκρινίσεις

Έγχαρτα αντίγραφα των προγραμμάτων πλειστηριασμού τα οποία κοινοποιούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΕΔΕ από δικαστικούς επιμελητές στις περ. υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. δεν θα προωθούνται πλέον στις μέχρι πρότινος αρμόδιες υπηρεσίες (Α' Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών. Β' Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών & Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά) αλλά θα αρχειοθετούνται πλέον χωρίς καμία άλλη επεξεργασία.

Για τους συμπερλαμβανόμενους στα εφεξής διαβιβασθέντα αρχεία πλειστηριασμούς θα πρέπει να ελέγχεται από τις αρμόδιες περ. υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η τυχόν προγενέστερη κατάσχεση των εκπλειστηριαζόμενων κινητών/ακινήτων υπέρ ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ και να μεριμνάται η καταχώρηση στις σχετικές οθόνες στο σύστημα του ΟΠΣ της (οίκοθεν) άρσης της κατάσχεσης χωρίς επίδοση αυτής στο αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, κάθε περιφερειακή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. θα πρέπει να ορίσει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της έναν υπάλληλο με πρόσβαση σε διαδικτυακό υπολογιστή, ο οποίος θα επιφορτιστεί με την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών, να γνωστοποιήσει με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τη Δ/νση Αναγκ. Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, fax, e-mail, κλπ) καθώς και να επικαιροποιεί αυτά μετά από κάθε μεταβολή (στο πρόσωπο ή στα στοιχεία επικοινωνίας).