Νέα

Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OAEE 10/2015


Σχετικά : Η διάταξη του άρθρ. 5 του Ν.4329/2015 (ΦΕΚ 53Α /02.06.2015)

Με την πιο πάνω σχετική διάταξη παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία της παρ.1 του άρθρ. 28 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α /21.03.2015), για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, από τη λήξη της έως και τις 26η Ιουνίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της παράτασης στη ρύθμιση εξακολουθούν να εντάσσονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 01.04.2015 (έως 1ο δίμηνο 2015).

Ως προς τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.4324/2015 (σχετ οι αριθμ. 5/2015 και 8/2015 Εγκύκλιες Οδηγίες της Υπηρεσίας μας).

Σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.ΚΑ. και τη Δ/νση Πληροφορικής, έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες προσαρμογές των εφαρμογών που υποστηρίζονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα Εσόδων και τον Ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Ε.

Της παρούσης να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών, με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων.