Εργατικά / ΕΦΚΑ

«Νέοι κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.09.2019 κύριων συντάξεων, των οποίων η έναρξη καταβολής ανατρέχει σε χρόνο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016. Κοινοποίηση της αριθ. Φ11321/οικ.10772/382/9.3.2021 Υπουργικής απόφασης.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 37/2021


ΣΧΕΤ.: Η 52/2020 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ Β' 1082/22.3.2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. Φ.11321/οικ.10772/382/09-03-2021 Υπουργική απόφαση σχετικά με τους νέους κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.9.2019 κύριων συντάξεων, οι οποίες χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ.7 της εν λόγω Υπουργικής απόφασης, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των συντάξεων αυτών καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Επομένως, η διαδικασία ολοκληρώνεται αποκλειστικά μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών, χωρίς την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων.