Νόμοι / Αποφάσεις

ΝΟΜΟΣ 4576/18 (ΦΕΚ Α' 196/27.11.2018)  
Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α' 115), β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α' 135), γ) της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Απικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α'138) και δ) της από 10 Αυγούστου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Α' 149) και άλλες διατάξεις.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 29 Ιουνίου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμέ­νων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 115 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α') και έχει ως εξής:
 
 «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο».
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
 Έχοντας υπόψη:
 
 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 
 2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών του προσφυγικού σε νησιά του Αιγαίου με παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017 (Α' 201 ).
 
 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
 
 Άρθρο Πρώτο
 
 Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 4 του ν. 4509/2017 (Α' 201 ), αντικαθίσταται ως εξής:
 
 «4. Μέχρι 31.12.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
 
 α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νη­σιά αυτά,
 
 β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκεί­μενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκα­τεστημένο στα νησιά αυτά,
 
 γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρό­σωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
 
 δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
 
 Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.».
 
 Άρθρο Δεύτερο
 
 Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι­κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
 
 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
 Ο Πρωθυπουργός
 
 ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
 
 Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΣΚΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΗΣ, ΠΑ ΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ,ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜ ΕΛΛΟΣ, ΙΩΑΝ Ν ΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ».Άρθρο 2.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24 Ιουλί­ου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 135 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α') και έχει ως εξής:
 
 «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε πε­ριοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
 Έχοντας υπόψη:
 
 1 . Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας
 
 και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπει­ών των καταστροφικών πυρκαγιών που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
 
 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
 
 Άρθρο Πρώτο
 
 1. Συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός λο­γαριασμός του Υπουργείου Οικονομικών για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού διενεργείται κατά παρέκκλι­ση των διατάξεων περί δημόσιου λογιστικού, κρατικών προμηθειών, δημόσιων επενδύσεων, ανάθεσης μελετών, σύναψης συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
 
 2. Οι πόροι του λογαριασμού προέρχονται από ποσά που κατατίθενται σε αυτόν από: α) τον Κρατικό Προϋ­πολογισμό, β) το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γ) εισφορές φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, νομικών πρόσωπων δημοσίου δι­καίου, αλλοδαπών κρατών, διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών. Στο λογαριασμό θα μεταφέρονται επίσης ποσά που κατατίθενται στις τράπεζες για τον ίδιο σκοπό.
 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθο­ρίζονται τα όργανα και ο τρόπος διαχείρισης του λο­γαριασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με όμοια απόφαση ορίζεται το ύψος της εισφοράς του Κρατικού Προϋπολογισμού στο λο­γαριασμό.
 
 Άρθρο Δεύτερο
 
 Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι­κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018
 
 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
 Ο Πρωθυπουργός
 
 ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
 
 Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ».Άρθρο 3.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 26 Ιουλίου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Πε­ριφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», που δη­μοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 138 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α') και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

1. Προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατά­σταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρ­καγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος. Η ενίσχυση του προ­ηγούμενου εδαφίου ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ χιλιά­δων ευρώ (8.000) ανά επιχείρηση. Ειδικά για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το ποσό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται στις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

2. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στο σύζυγο θανόντος εξαιτίας πυρκαγιάς της παραγράφου 1 ή στο πρόσωπο με το οποίο αυτός είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, στον πλησιέστερο συγγενή του.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι­σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Με­ταφορών καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομε­ρειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση των επιδομάτων του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να διευρύνεται το πεδίο των δικαιούχων και να αναπρο­σαρμόζεται το ύψος του επιδόματος.

Άρθρο 2

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

1.Χορηγείται μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά τέκνο.

2. Για την καταβολή του επιδόματος της προηγούμενης παραγράφου, ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:

α) Τα άγαμα τέκνα, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, που δεν υπερβαίνουν το 180 έτος της ηλικίας τους, ή το 190 έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Με­ταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματι­κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

γ) Τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, τέκνα, προερ­χόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% (εξήντα επτά τις εκατό), ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω­νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο­νομικών καθορίζονται ο φορέας καταβολής, οι εμπλεκό­μενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων

1. Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισο­δήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

2. Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισο­δήματος φορολογικού έτους 2017 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

3. Εξαιρετικά, για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέ­χουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 υποβάλλεται μέ­χρι και την 31 η Οκτωβρίου 2018.

Άρθρο4

Ρυθμίσεις για την καταβολή φόρου εισοδήματος

1. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φορολογι­κού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.0.Υ. Ελευσίνας, καθώς και φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας των ανω­τέρω Δ.Ο.Υ. γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2018 και η καθε­μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.

2. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 νομικών προσώπων και νομικών οντοτή­των του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατα­βάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.

Άρθρο 5

Έκπτωση χρηματικών ποσών για τη στήριξη πυροπλήκτων

Χρηματικά ποσά που κατατίθενται σε λογαριασμούς που ανοίγονται από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δη­μοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη στήριξη των πυρό­πληκτων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Πε­ριφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατά τις δια­τάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 και μέχρι ποσού που ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) των ακαθαρίστων εσόδων αυτής, εφόσον αναγράφεται στο καταθετήριο ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης.

Άρθρο 6

Φορολογικές ρυθμίσεις για πυρόπληκτους

1. Για τους φορολογούμενους που, εξαιτίας των πυρ­καγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β' βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β' βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη πε­ριουσία τους παρατείνεται μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώ­πων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποί­ες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.

2. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται έως και την 23η Ιανουαρίου 2019 οι προ­θεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή σε Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 23.7.2018 έως και 23.1.2019. Έως την ίδια ημερομηνία, για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθε­σμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Αναστέλ­λεται μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2019 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23η Ιουλίου 2018 οφειλών των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου.

3. Κατασχέσεις λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και σε ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν επιβληθεί σε βάρος των φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 αίρονται μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις σε βάρος τους.

4. Κατασχεθέντα και αποδοθέντα ποσά σε εκτέλεση της παραγράφου 3 από 23.7.2018 έως και 23.1.2019 επι­στρέφονται στους δικαιούχους, δεν συμψηφίζονται και δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για την κατα­βολή τους κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρ­μογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέ­δου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν απο­δεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουρ­γικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλ­λάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.

7. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.».

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής και οι επόμενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα:

«5. Οι εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρό­ντος άρθρου, που χορηγήθηκαν με πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου φορολογικού έτους και, σε περίπτωση μεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιο­ρισμού φόρου για το έτος αυτό.».

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από 1.1.2018.

Άρθρο 8

Απαλλαγή από το φόρο δωρεάς

1. Στην περίπτωση β' της ενότητας Β' του άρθρου 43 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρε­ών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266), προστίθεται υποπερίπτωση βγ' ως εξής:

«βγ) οι δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων ή οποιωνδήποτε παροχών από ανώνυμους και μη δωρητές, οι οποίες πραγματοποιού­νται για την ανακούφιση πληγέντων από σεισμό, πυρ­καγιά ή πλημμύρα μέσα σε μία τριετία από την κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.».

2. Το παρόν άρθρο ισχύει από τις 23.7.2018.

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ

1. Στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης β' της πα­ραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την αντιμετώπιση καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω φυσικών καταστροφών.».

2, Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται υποπερίπτωση δδ' ως εξής:

«δδ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατα­σκευής αυτών.».

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περίπτωση ιε' ως εξής:

«ιε) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς της υποπε­ρίπτωσης δδ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα.».

Άρθρο 10

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

1. Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρή­σεων, εργοδοτών, ασφαλισμένων που έχουν επαγγελ­ματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων Ιουνίου έως Νοεμβρίου 2018 έως τις 31.12.2018. Οι ΑΠΔ που δεν θα έχουν υποβληθεί, θα υποβάλλονται μετά την 1.1.2019, παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ, σε αντίστοιχους μήνες.

β) Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και δό­σεων ρυθμίσεων έως τις 31.12.2018.

γ) Ειδικότερα οι δόσεις εκκαθαρίσεων εισφορών του ν. 4387/2016 (Α' 85) που τίθενται σε αναστολή εξοφλού­νται μετά την 1.1.2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις. δ) Δόσεις ρυθμίσεων, γενικών ή ειδικών, που τίθενται σε αναστολή καταβάλλονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (Α' 270) εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΕΦΚΑ άμε­σα ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της παραγράφου 1, καθώς και στους έμμεσα ασφαλι­σμένους, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 31.12.2018 χωρίς προϋποθέσεις. Η καταβολή των προ­βλεπομένων παροχών σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας,

μητρότητας και εξόδων κηδείας) θα γίνεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα.

3. Συνταξιούχοι, καθώς και όσοι έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν έως τις 30.9.2018 αίτηση συνταξιοδότησης, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές της παραγρά­φου 1, δύνανται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφω­να με τις προϋποθέσεις των πάγιων ρυθμίσεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,

Άρθρο 11

Αναστολή πλειστηριασμών

Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τις 30.9.2019 αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, απο­βολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 12

Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών πυροπλήκτων

1. Στις οικογένειες των προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρό­βλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 καλύπτονται δαπάνες τηλεπικοινωνιακής κάλυψης (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και παρο­χής διαδικτυακής σύνδεσης) συνολικού ποσού χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ ανά οικογένεια.

2. Η χρηματική ενίσχυση της παραγράφου 1 θα κα­λυφθεί από το αδιάθετο αποθεματικό των οικονομικών διαχειρίσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΠ) των ετών 2014 και 2015.

3. Τα κριτήρια κάλυψης της δαπάνης, η διαδικασία χορήγησής της, το χρονικό διάστημα κατανάλωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με από­φαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω­νιών και Ενημέρωσης.

Άρθρο 13

Αναστολή είσπραξης διοδίων στους αυτοκινητόδρομους των έργων παραχώρησης εκ των πυρκαγιών της 22ης και 23ης Ιουλίου 2018

Η διέλευση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται η καταβολή και είσπραξη διοδίων από τους μετωπικούς σταθμούς διοδίων Ελευσίνας, πλευρικούς σταθμούς διοδίων κόμβου Ν. Περάμου, Πάχης Μεγάρων και Αγ. Θεοδώρων μέχρι και την 29η Ιουλίου 2018.

Άρθρο 14

Διαγραφή αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

1. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρ­τήτως κυβισμού, τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή αχρηστεύτηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προ­σκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.

2. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Με­ταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας και μνημονεύει το λόγο, εκ των αναφερόμενων στην προ­ηγούμενη παράγραφο, για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος. Με την αίτηση συνυποβάλλεται μόνο βεβαίωση του οικείου δήμου, από την οποία προ­κύπτει η μόνιμη κατοικία του αιτούντος σε περιοχή που επλήγη από τις πυρκαγιές της παραγράφου 1 ή πιστο­ποιείται ότι, στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση του προη­γούμενου εδαφίου, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλι­στικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πυρκαγιών της παραγράφου 1, ύστερα από διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Οι πινακίδες του οχή­ματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Αίτηση διαγραφής μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε κάθε περίπτωση οι κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς για τα κληρονομηθέντα οχήματα.

3. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχημά του.

4. Στα πρόσωπα τα οποία θα προκαλέσουν την οριστι­κή διαγραφή οχήματος βάσει δήλωσης αποδεδειγμένα ψευδών στοιχείων επιβάλλεται, πλέον των σχετικών ποι­νικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους χιλίων πεντακοσί­ων (1.500) ευρώ, το οποίο εισπράττεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Το όχημα κατάσχεται, περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και παραδίδεται στη Δι­εύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού. Με κοινή από­φαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 15

Αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων

Στους πληγέντες που περιέρχονται ή περιήλθαν προ­σωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 επαναχορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είδη φαρμακευτι­κής και πρόσθετης περίθαλψης, καθώς και θεραπευτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που έχουν καταστραφεί, ανεξαρτήτως του χρόνου λήψεως αυτών και χωρίς συμμετοχή του ασφαλι­σμένου ή δικαιούχου περίθαλψης (μηδενική συμμετοχή), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού και των οικείων νομοθετικών διατάξεων.

Άρθρο 16

Μέτρα ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

1. Τα τέκνα οικογενειών που περιέρχονται ή περιήλ­θαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018:

α) γίνονται δεκτά κατά προτίμηση, εάν είναι φοιτητές, στις φοιτητικές εστίες και λέσχες,

β) μετεγγράφονται με αίτησή τους, εφόσον φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοί­τησης για τη λήψη πτυχίου ή εφόσον εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, στην πλησιέστερη στην οικο­γενειακή κατοικία τους αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., καθ' υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφομένων,

γ) όσοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018 ή πρόκειται να συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλα­δικές εξετάσεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθ' υπέρβαση του συ­νολικού αριθμού εισακτέων. Για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση του συνόλου των μορίων που έλαβαν και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ύστερα από την προσαύξηση να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυν­ση στο οικείο ακαδημαϊκό έτος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με όμοια από­φαση μπορεί να παραταθεί η ισχύς της περίπτωσης β · της παραγράφου 1 έως τρία (3) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 17

Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

1. Οι διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν.2266/ 1994 (Α' 218), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και επί συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφω­νο συμβίωσης, καθώς και επί συγγενών μέχρι β' βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου του 2018. Με απόφαση του Υπουργού Διοικη­τικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2, Το δικαίωμα διορισμού της προηγούμενης παρα­γράφου παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντα­τικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), συνεπεία των πυρκαγιών της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη­σης ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθε­σμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3.α. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται η απόσπαση τακτικών υπαλλήλων μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, από φο­ρείς του άρθρου 14της παρ.1 του ν. 2190/1994 (Α' 28), σε Ο.Τ.Α. α· βαθμού, εντός της χωρικής αρμοδιότητας των οποίων εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές της παραγράφου 1, καθώς και σε νομικά πρόσωπα αυτών. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου.

β. Για τη διενέργεια των αποσπάσεων της περίπτω­σης α·, εκδίδεται πρόσκληση από τον οικείο Ο.Τ.Α. στην οποία προσδιορίζονται ο αριθμός, οι κατηγορίες και οι κλάδοι/ειδικότητες του προσωπικού που θα αποσπα­σθεί, τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα, οι υπηρεσί­ες υποδοχής και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Η πρόσκληση κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο την αναρτά αμελλητί στην ιστοσελίδα του. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβο­λής των αιτήσεων, καταρτίζεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. πίνακας με το προς απόσπαση προσωπικό, ο οποίος υπο­γράφεται από το Δήμαρχο και αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το προ­σωπικό που περιλαμβάνεται στον πίνακα αποσπάται με μόνη την έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κοινοποιείται στους υπαλλή­λους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη διαδικασία.

γ. Στις υπηρεσίες υποδοχής αποσπασμένων υπαλλή­λων δυνάμει των εξαιρετικών διατάξεων του παρόντος, μπορούν να συγκαταλέγονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των οικείων Ο.Τ.Α. α· βαθμού.

δ. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο καταβάλλεται από τον φορέα προέλευσης.

Άρθρο 18

Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου

Για το σκοπό της εξυγίανσης και αποκατάστασης του εδάφους και του περιβάλλοντος χώρου ακινήτου, εντός του οποίου βρίσκεται κτήριο που επλήγη από τις πυρ­καγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, χορηγείται αποζη­μίωση αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου. Με από­φαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία, ιδίως με διενέργεια αυτοψίας πριν και μετά την αποκατάσταση, το ύψος της συνδρο­μής ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 19

Μελέτες Αποκατάστασης

Οι μελέτες επισκευής ή, στην περίπτωση ανακατα­σκευής, οι μελέτες ανέγερσης κτηρίων, καθώς και οι λήψεις δοκιμίων, οι μετρήσεις και οι εργαστηριακές δοκιμές που απαιτούνται για την αποκατάσταση κτηρί­ου πληγέντος από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλί­ου 2018, διενεργούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αδαπάνως για τους πληγέντες. Για τον σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να ορίζονται διπλωματούχοι μηχα­νικοί, ιδιώτες ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, ύστερα από αίτησή τους. Οι μελέτες εκπονούνται εθελοντικά και αδαπάνως και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αμοι­βής, φορολογικών επιβαρύνσεων και κάθε άλλου είδους αμοιβής απαραίτητης για την έκδοση διοικητικών πρά­ξεων του πληγέντος ακινήτου.

Ειδικά για τους διπλωματούχους μηχανικούς υπαλ­λήλους του δημοσίου τομέα η απόφαση του παρόντος άρθρου επέχει θέση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Άρθρο 20

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Οικονομικές ενισχύσεις, έξοδα κηδείας, αποζημιώσεις και βοηθήματα που καταβάλλονται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προ­σωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 ορί­ζονται ως αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορο­λογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 21

Κέντρα αποθήκευσης και διανομής

1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που προβλέ­πονται στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α' 76), όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, έχουν ως αποστολή, πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 19 του ν. 4375/2016 (Α' 51 ), και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση, συγκέντρωση, καταγραφή και αποθήκευση ειδών πρώτης ανάγκης για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα Κέντρα Αποθή­κευσης και Διανομής για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού μπορούν να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες είτε αυτοδυνάμως είτε σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Σε περιπτώσεις εκδήλωσης φυσικών καταστροφών, τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να ορι­στούν με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ως κέ­ντρα συντονισμού διαχείρισης ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία θα συνεργάζονται με τους πληγέντες Δήμους. Οι περιφέρειες στις οποίες υπάγονται τα κέντρα απο­θήκευσης και διανομής δύνανται να αναλαμβάνουν δαπάνες για τη στήριξη των πληγέντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) για κατε­πείγουσες περιπτώσεις

Άρθρο 22 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι­κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΣΚΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ».Άρθρο 4.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρ­θρου τρίτου, το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4568/2018 (ΑΊ 78), η από 10 Αυγούστου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 149 Φύλλο της Εφη­μερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α') και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κα­τεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2.Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης υλοποίησης των πράξεων κα­τεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης

1. α) Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης που εκ­δίδονται κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α' 142) μπορεί να πραγματοποιείται, πα­ράλληλα με τα όργανα που προβλέπονται στην παρά­γραφο 3 του ίδιου άρθρου, και από το Τμήμα Επιθεώρη­σης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ' εφαρμογή του άρ­θρου 6 του π.δ. 267 /1998 (Α' 195), με την επίβλεψη του ιδίου Τμήματος. Ειδικά οι πράξεις κατεδάφισης που εκ­δίδονται κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 και αφορούν αυθαίρετες περιφράξεις και περιτοιχίσεις που έχουν ανεγερθεί κατά παράβαση του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α' 33) δύνανται να εκτε­λούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν διαβίβασής τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μετα­φορών. Για την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης του παρόντος εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018.

β) Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφι­σης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαι­ώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται από τον υπό­χρεο εφάπαξ. Για τον σκοπό της χρηματοδότησης του προηγούμενου εδαφίου, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α' 182).

γ) Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφι­σης, εφόσον τους ζητηθεί. Υποχρέωση συνδρομής έχει και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Δι­οικήσεων και των οικείων Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε φορέ­ας που εποπτεύεται από την Κεντρική Διοίκηση, με τη διάθεση μηχανικών μέσων και για τη διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο του έργου της κατεδάφισης.

2.α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημε­ρών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο Τμήμα Επιθεώρη­σης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

αα) τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξε­ων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρί­σκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση,

ββ) τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξε­ων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παρα­λαβής του αρμόδιου δασάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 Α του ν. 998/1979 (Α' 289).

Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, εξαι­ρείται η διαβίβαση των πράξεων κατεδάφισης που έχουν περιληφθεί σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατεδά­φισης και σε επεκτάσεις συμβάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί χρηματοδότηση.

β) Η εκτέλεση των πράξεων της περίπτωσης α' μπορεί να πραγματοποιείται κατ' ανάλογη εφαρμογή των δια­τάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τις πράξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α·, οι δαπάνες κατεδάφισης δεν καταλογίζονται εις βάρος του υπόχρεου.

3.α) Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των διαδι­κασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τον σκοπό του παρόντος άρθρου είναι η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Πε­ριβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα­φορών ανατίθεται σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών η υλοποίηση των πράξεων κατεδάφισης που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο­ρών, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α· της παραγράφου 1 του παρόντος και κα­θορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Άρθρο Δεύτερο

Κοινοποίηση δωρεών μελετών, έργων και υπηρεσιών

Όλες οι μελέτες, τα έργα, η παροχή τεχνικών υπηρεσι­ών και ο εξοπλισμός ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ που αφορούν σε δράσεις αποκατάστασης των πληγει­σών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλί­ου του 2018 και εκπονούνται ή διενεργούνται αδαπάνως από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς καμία επιβάρυνση

του Δημοσίου, κοινοποιούνται με ευθύνη του αποδεχο­μένου τη δωρεά φορέα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α· και β' βαθμού ή εποπτευομένου φορέα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η υποχρέω­ση αυτή αφορά και σε μελέτες, έργα, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού που έχουν ήδη εκπονηθεί ή παραχωρηθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο Τρίτο

Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής και η παράγραφος 7 αναριθμεί­ται σε 8:

«7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται τα ακίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που έπλη­ξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.».

Άρθρο Τέταρτο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι­κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ».Άρθρο 5.

1. Στις περιπτώσεις που μία έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική στο θεωρημένο δασικό χάρτη των πε­ριοχών της Περιφέρειας Απικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και είτε περιλαμβάνεται στον αναρτημένο δασικό χάρτη είτε έχει εξαιρεθεί κατ' άρθρο 23 του ν. 3889/2010 (Α' 182) της ανάρτησης, εκδίδεται βεβαίωση, με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών, μη υπαγω­γής της έκτασης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τη βεβαίωση αυτή προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στις Υπηρεσίες Δόμησης ή στο χωρικά αρμόδιο Τομέα Απο­κατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης λόγω ανα­κατασκευής πυρόπληκτου κτίσματος ή για την εκτέλεση εργασιών επισκευής σε πυρόπληκτα κτίρια, για τα οποία έχουν εκδοθεί διοικητικά έγγραφα χαρακτηρισμού τους, όπως Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνου Ετοιμορρόπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.), Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτο­ψίας Τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Βεβαίωση μη υπαγωγής της έκτασης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για τη χρήση της σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, εκδίδεται και για την έκταση που: α) στο θεωρημένο δασικό χάρτη των ως άνω περιοχών προσδιορίζεται ως μη διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία της πλησιέστερης, προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη, αεροφωτογραφίας και συγχρόνως, ως διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στην παλαιότερη διαθέσιμη αεροφωτογρα­φία, είτε έχει εξαιρεθεί, κατ' άρθρο 23 του ν. 3889/2010, της ανάρτησης, είτε περιλαμβάνεται στον αναρτημένο δασικό χάρτη και β) έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί επί της έκτασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δασών εκδίδει τη βεβαίωση, με την προσκόμιση θεω­ρημένου από την Υπηρεσία Δόμησης αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.

3. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή ο χωρικά αρμόδι­ος Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κατα­στροφών δύνανται να αναζητούν και αυτεπάγγελτα τις βεβαιώσεις των παραγράφων 1 και 2, για κάθε αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας ανέγερσης λόγω ανακατασκευής πυρόπληκτου κτίσματος ή επισκευής, από την οικεία Διεύθυνση Δασών. Για έκταση που πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 2, η βεβαίωση εκδίδεται εφό­σον η αίτηση συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας του πυρόπληκτου κτίσματος.

4. Οι κατά τόπον αρμόδιοι Δασάρχες απέχουν από την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν. 998/1979, για τις εκτάσεις των παραγράφων 1 και 2, που έχουν εξαιρεθεί κατ' άρθρο 23 του ν. 3889/2010 της ανάρτησης του δασικού χάρτη.

5.α) Η βεβαίωση για την έκταση που πληροί τα κρι­τήρια της παραγράφου 2, εκδίδεται για την επιφάνεια του περιγράμματος του πυρόπληκτου κτιρίου, όπως αυτό αποτυπώνεται σε τεχνική έκθεση και σχέδιο απο­τύπωσης κτιρίου, με αναφορά λίστας συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, που συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην οικεία Διεύθυνση Δασών μαζί με το θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και την τεχνική έκθεση και το σχέδιο αποτύπωσης κτιρίου του ιδιώτη μηχανικού.

β) Αν με νομοθετική ρύθμιση ή λόγω εφαρμογής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου προβλεφθεί μετακίνηση της οι­κοδομικής γραμμής, δύναται να μετακινηθεί αντιστοίχως το περίγραμμα του πυρόπληκτου κτιρίου. Στην περίπτω­ση αυτή η βεβαίωση επανεκδίδεται επί της επιφάνειας του νέου περιγράμματος. Η υπόλοιπη, ή όλη, η επιφάνεια του παλαιού, πριν τη μετατόπιση, περιγράμματος, εξε­τάζεται για το χαρακτήρα της μέσω της διαδικασίας της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

6. Το άρθρο 15 του ν. 3889/2010 (Α' 182) εφαρμόζεται στις εκτάσεις των παραγράφων 1 και 2 που περιλαμβά­νονται στο αναρτημένο τμήμα του θεωρημένου δασικού χάρτη.Άρθρο 6.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.