Νόμοι / Εγκύκλιοι

NOMOΣ 4830/2021 Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.


 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Gl-APRkFu5B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQs9SWdpk8KdZJ83PCq-ZK3gmbtiHH_TYsqDFit7c8-YI.