Νέα

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις - ΦΕΚ 207/Τ-Α/28-10-2020


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις - ΦΕΚ 207/Τ-Α/28-10-2020

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz