Νόμοι / Εγκύκλιοι

Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 114021/11.3.2021Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β'1075).


E 2144/2021


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.2961/2001 (Α'266), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4764/2020 (Α'256) και της παρ. 1 του άρθρου δέκατου έκτου του ν.4787/2021 (Α'44), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ποσοστό των εσόδων από την κατηγορία φόρων που ορίζονται στην ίδια παράγραφο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την απόφαση αυτή δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Περαιτέρω, με την παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 114021/11.3.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 1075), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο διατάξεων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθμ. 294561/24.6.2021 (Β' 2739), ορίζεται ότι υποχρεωτικά το 7% του ποσού που θα λαμβάνει εκάστη αθλητική ομάδα, θα καταβάλλεται στη διοργανώτρια αρχή, για τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4787/2021 ορίζεται ότι, κατ" εξαίρεση για το έτος 2021, το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Δεδομένου ότι κατά τα προεκτεθέντα ανωτέρω υπό «3» τα ποσά που λαμβάνουν οι ομάδες, ειδικά για το έτος 2021, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα και ανεπίδεκτα συμψηφισμού, προκύπτει ότι, για την ταυτότητα της αιτίας, οι οικείες απαιτήσεις των διοργανωτριών αρχών περί καταβολής του ως άνω ποσοστού 7% κατά των ομάδων είναι ωσαύτως ανεκχώρητες, ακατάσχετες εις χείρας των ομάδων ως τρίτων καθώς και οποιουδήποτε τρίτου κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και ανεπίδεκτες συμψηφισμού έναντι οιασδήποτε ανταπαίτησης μίας ομάδας κατά της οικείας διοργανώτριας αρχής. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί, άλλωστε, τόσο η χρήση του όρου «υποχρεωτικά» στο άρθρο 5 παρ. 5 της ως άνω Κ.Υ.Α. αναφορικά με την υποχρέωση των ομάδων να καταβάλλουν το εν λόγω ποσοστό 7% στις διοργανώτριες αρχές, όσο και ο σκοπός της διάταξης, ως ρητά αναφέρεται σε αυτή, ήτοι η χρηματοδότηση της διοργάνωσης των πρωταθλημάτων από τις οικείες διοργανώτριες αρχές.