Νέα

Οδηγίες για το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. έως 31 Μαρτίου 2020


Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102842/1467/08-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 17 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167Α)

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ A' 145/2019), Άρθρο Τρίτο «Παράταση προθεσμιών για Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», η προθεσμία προσαρμογής των υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. παρατάθηκε έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν. 4635/2019 (ανωτέρω σχετικό), ισχύουν τα παρακάτω:

• απαλείφεται από τα κωλύματα για συμμετοχή ως μέλος σε ΔΑ.Σ.Ε., η περίπτωση α. της παρ. 1, του άρθρου 6 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α' 182), του εμπόρου ξυλείας (ο ίδιος, ή η/ο συζύγου ή συγγενής του α' βαθμού) και ως εκ τούτου οι έμποροι ξυλείας μπορούν πλέον να είναι μέλη ΔΑ.Σ.Ε.

• στο Π.Δ. 126/1986 (Α' 44) προστίθεται άρθρο 13 με τίτλο «Ειδικές Διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο, αποκλειστικά και μόνο για το διαχειριστικό έτος 2020, οι προθεσμίες των άρθρων 2 και 3 αυτού σχετικά με την διαδικασία παραχώρησης συστάδων, ορίζονται ως ακολούθως:
«α) Έως τις 10 Απριλίου 2020, οι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4423/2016 υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία. 
β) Έως τις 30 Απριλίου 2020, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.
γ) Έως τις 15 Μαΐου 2020, ο ΔΑ.Σ.Ε. οφείλει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
δ) Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία οφείλει να εγκαταστήσει τον ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή αίτησης εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση έως τις 15 Ιουνίου 2020. Αν ο ΔΑ.Σ.Ε. δεν υπογράψει τη δήλωση της ως άνω περίπτωσης (γ) εντός της οριζόμενης προθεσμίας ή δεν ζητήσει την εγκατάσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της, κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για δύο (2) χρόνια από όλους τους τρόπους εκμετάλλευσης.».

Κατόπιν των ανωτέρω, για το στάδιο προσαρμογής των ΔΑ.Σ.Ε., έως 31 Μαρτίου 2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Τα προγράμματα εκμετάλλευσης δημοσίων δασών ισχύουν κανονικά, όπως έχουν ανακοινωθεί έως 20 Οκτωβρίου 2019, αλλά οι διαδικασίες παραχώρησης της εκμετάλλευσης τους θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις παραπάνω προθεσμίες.
2. Αιτήσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης συστάδας υποβάλλονται μόνο από ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν προσαρμοστεί.
3. Η διάρκεια της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του δάσους ή της ανάθεσης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης ορίζεται με την απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δύναται να είναι μέχρι τις 31-12-2020, δηλ. το τέλος του διαχειριστικού έτους.
4. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα της διαδικασίας παραχώρησης της εκμετάλλευσης συστάδων ειδικά για το επόμενο διαχειριστικό έτος θα πρέπει:
α. Να γίνουν έγκαιρα, το αργότερο έως 31 Μαρτίου 2020, όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους ΔΑ.Σ.Ε. που προτίθενται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του ν. 4423/2016. Με δεδομένο μάλιστα ότι δεν υπάρχει πλέον το «κώλυμα - πρόβλημα» των ταυτόχρονων διαδικασιών προσαρμογής των και των εργασιών εκμετάλλευσης δασών που έχουν αναλάβει, οι ΔΑ.Σ.Ε. έχουν ικανό και αναγκαίο χρόνο για την έγκαιρη προσαρμογή τους. Στο στάδιο προσαρμογής περιλαμβάνονται:
• Η άμεση ολοκλήρωση της υλοτομίας συστάδων που τυχόν είναι ακόμα σε εξέλιξη, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κανονικότητα συμμετοχής των μελών του του ΔΑ.Σ.Ε..
• Η μέριμνα για την απόκτηση της Ιδιότητας Δασεργάτη των μελών του ΔΑ.Σ.Ε.
• Η έγκαιρη έγκριση των νέων καταστατικών από τα Ειρηνοδικεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4423/2016. Επισημαίνουμε ότι σε αυτά, μεταξύ άλλων, πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια:
- η επωνυμία του ΔΑ.Σ.Ε., η οποία πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ιδιότητά του ως δασικού, καθώς και την έδρα του,
- η έδρα του, δηλαδή ο συγκεκριμένος δήμος ή, η δημοτική ή, η τοπική κοινότητα στην οποία είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του,
- η περιφέρεια του, δηλαδή η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από όπου αντλεί τα μέλη του, τα οποία είναι μόνο φυσικά πρόσωπα και όχι εταιρείες, σωματεία, κλπ., και εντός της οποίας ευρίσκεται η μόνιμη κατοικία αυτών,
- οι σκοποί, στους οποίους υποχρεωτικά περιλαμβάνεται η δραστηριοποίηση σε δασικές εργασίες,
- το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, η οποία είναι υποχρεωτικά και μόνο μία για κάθε μέλος και κατ' ελάχιστον 200 ευρώ,
- τα κωλύματα συμμετοχής των μελών στον ΔΑ.Σ.Ε..
• Η τακτοποίηση στις ΔΟΥ της νέας επωνυμίας και του ΑΦΜ τους.
• Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης για την εγγραφή τους στο Μητρώο.
• Η διενέργεια των Γενικών Συνελεύσεων για την εκλογή των νέων Δ.Σ. και των Εποπτικών Συμβουλίων.
β. Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και των παραπάνω (ήδη προσαρμοσμένων και προς προσαρμογή) ΔΑ.Σ.Ε., ώστε (μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας προσαρμογής, 31 Μαρτίου 2020), με την υποβολή των αιτήσεων έως τις 10 Απριλίου 2020, να επισπευσθεί και να συντομευθεί η διαδικασία της παραχώρησης εκμετάλλευσης και η εγκατάσταση των ΔΑ.Σ.Ε. να γίνει το δυνατόν συντομότερα, πριν την τελική ημερομηνία στις 15 Ιουνίου 2020.
γ. Στο χρονικό διάστημα έως 31 Μαρτίου 2020 να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις υπηρεσίες με σκοπό την συντόμευση της διαδικασίας (προσημάνσεις - στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εγκυκλίους διαταγές-, ενημέρωση και συνεργασία με ΔΑΣΕ, κλπ.) καθότι το πρόγραμμα εκμετάλλευσης έχει καταρτιστεί και ανακοινωθεί και δεν υπάρχουν οι υποχρεώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης και εγκατάστασης των ΔΑ.Σ.Ε.
δ. Οι ΔΑ.Σ.Ε. να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των καταχωρισμένων στοιχείων στο Μητρώο, ώστε αυτά να συμφωνούν με τα δηλωμένα στοιχεία στις αιτήσεις παραχώρησης εκμετάλλευσης.
Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι όλες οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ΠΔ 126/86 (όπως προστέθηκε με τον ανωτέρω σχετικό νόμο) είναι καταληκτικές. Επομένως μπορούν όλες να συντομευθούν, εφόσον υπάρχει η σχετική προετοιμασία έως 31 Μαρτίου 2020.

Για τις διαδικασίες εγγραφής των ΔΑ.Σ.Ε. στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, έως 31 Μαρτίου 2020, ισχύουν τα παρακάτω:
- Οι υφιστάμενοι Δ.Α.Σ.Ε., (που έχουν προσαρμοστεί κατά τα ανωτέρω) υποβάλλουν αίτηση (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12-06-2019 (ΦΕΚ 2398 Β') Υπουργική Απόφαση "Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ' εφαρμογή του ν. 4423/2016." και τις οδηγίες που δόθηκαν με το ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68283/491/25-7-2019 (ΑΔΑ: Ω79Χ4653Π8-Τ62) έγγραφό μας) για την εγγραφή τους στο Μητρώο έως 31 Μαρτίου 2020, συνυποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά της παρ. 1.4 του άρθρου 4, της ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12-06-2019 Υπουργικής Απόφασης «Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ' εφαρμογή του ν. 4423/2016» (ΦΕΚ Β'2398).
- Οι ΔΑΣΕ που προσαρμόστηκαν έως 27/9/2019 και εγγράφηκαν στο Μητρώο μπορούν να εισέρχονται στην σελίδα τους στο Μητρώο και να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους και τα στοιχεία των μελών τους έως 31 Μαρτίου 2020 (η επικαιροποίηση μπορεί ήδη να πραγματοποιηθεί, αλλά για διευκόλυνση θα δοθούν σχετικές με το θέμα οδηγίες από την υπηρεσία μας). Για το μεταβατικό στάδιο δεν ισχύει η προθεσμία επικαιροποίησης της παρ. 5 του Άρθρου 5 της παραπάνω 53724/85/2019 Υπουργικής Απόφασης, ήτοι έως 20 Οκτωβρίου.
- Νέες εγγραφές Δασεργατών στο Μητρώο γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχώς και ανεξάρτητα από την ημερομηνία προσαρμογής των ΔΑ.Σ.Ε. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να γίνονται εγκαίρως ώστε να είναι εφικτή η δήλωση από τους ΔΑ.Σ.Ε. των Δασεργατών μελών τους κατά την αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο.
- Για το μεταβατικό διάστημα προσαρμογής, έως 31 Μαρτίου 2020 δεν ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 4 της παραπάνω ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12-06-2019 Υπουργικής Απόφασης.
Σε ότι αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών παραχώρησης εκμετάλλευσης συστάδων για το 2019, ή εκμίσθωση με το άρθρο 134 του Δασικού Κώδικα, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην ομαλή ολοκλήρωση των δασικών εργασιών, αλλά και στην πληρωμή των ΔΑ.Σ.Ε. είναι προτιμότερο:
- Οι εργασίες παραχώρησης της εκμετάλλευσης για το 2019 να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του έτους.
- Ομοίως και εκμισθώσεις του Άρθρου 134 του Δασικού Κώδικα να γίνουν σε ήδη προσαρμοσμένους ΔΑ.Σ.Ε. ή σε ΔΑ.Σ.Ε. που θα προσαρμοστούν έως 31 Μαρτίου 2020.
- Σε περίπτωση μη προσαρμογής ΔΑ.Σ.Ε. έως 31 Μαρτίου 2020 ενώ έχει αναλάβει δασικές εργασίες πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπ. αριθμ. 174600/2422/13-12-2019 (ΑΔΑ: 72ΥΒ4653Π8-2ΩΖ) έγγραφό μας (με αντικατάσταση της ημερομηνίας 27-09-2019 με την ισχύουσα σήμερα 31-03-2020).

Επιπλέον, οι ΔΑ.Σ.Ε. που θα προσαρμοστούν και εγγραφούν στο Μητρώο οφείλουν να μεριμνήσουν για τα παρακάτω:
- Την παραλαβή των δελτίων Ταυτότητας Δασεργάτη των μελών τους.
- Την τήρηση υποχρεωτικά όλων των προβλεπόμενων από τον ν. 4423/2016 βιβλίων, θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους.
- Την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού μέσα στον πρώτο χρόνο από την έγκριση του Καταστατικού ή την τροποποίησή του κατά τον παρόντα νόμο από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο.
- Τον ορισμό των μελών των επιτροπών δημοπρασιών καθόσον στο εξής η διάθεση των δασικών προϊόντων από παραχώρηση εκμετάλλευσης δάσους θα γίνεται με δημοπρασία,

Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4423/2016 Ε.ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 47 αυτού, οφείλουν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας προσαρμογής των ΔΑ.Σ.Ε., ήτοι έως τις 30-09-2020, να μεριμνήσουν για:
- Την διαγραφή από μέλη τους όσων Δασικών Συνεταιρισμών δεν ενεγράφησαν στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.
- Τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους, εφόσον αυτά κατά την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια.
- Την προσαρμογή του καταστατικού τους στις διατάξεις του παραπάνω νόμου.
- Την εγγραφή τους, μετά από αίτησή τους, στο Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.
- Για τους ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίοι μετέχουν σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 26 του Ν. 2810/2000 ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016.

Σημειώνουμε τέλος ότι, επειδή πρόκειται για ειδικές συνθήκες και ρυθμίσεις, που θα ισχύσουν μόνο για το διαχειριστικό έτος 2020, είναι απαραίτητη η κατανόηση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έτσι ώστε η εκμετάλλευση των συστάδων το έτος αυτό να διεξαχθεί ομαλά με τους προσαρμοσμένους πλέον ΔΑ.Σ.Ε.

Τέλος είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και περαιτέρω συνεργασία.