Νέα

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Παράταση προθεσμίας για απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα από πρώην νομαρχιακούς μεταφορείς


Αρ. Π. Β1/ 3223 / 158 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Με την υπ' αριθμ. Β1/38102/1952/3-8-2015 (ΑΔΑ Ω3Ζ4465ΦΘΘ-Ν1Κ) εγκύκλιό μας δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 31.12.2015 στους νομαρχιακούς μεταφορείς να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους, ώστε να αναγράφει "Εθνικές" ή "Εθνικές και Διεθνείς" μεταφορές. Η υποχρέωση αφορά τους νομαρχιακούς μεταφορείς κάθε κατηγορίας, όπως κατόχους ΦΔΧ του ν. 1073/1980, του ν.δ. 531/1970 και κατόχους νομαρχιακών βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων. Κατόπιν υπομνημάτων των ενώσεων μεταφορέων, από τα οποία προκύπτουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παράταση της προθεσμίας, ορίζουμε ως νέα προθεσμία για την συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις την 30η Ιουνίου 2016. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.