Νέα

Oι κυριότερες διατάξεις του Ν. 4829/2021 'Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις'.


 

 

Άρθρο 34

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης

και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για

την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης

αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής

συμπεριφοράς

1.α) Από την 7η.9.2021 και μέχρι την 31η.12.2021, για

τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στους Δήμους

Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης δυνάμει των υπ’ αρ. 7076/3.8.2021,

13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021 αποφάσεων του Γε-

νικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αναστέλλονται

οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλό-

μενων από αυτές αξιογράφων κατά εκατόν είκοσι (120)

ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου

αξιογράφου.

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές,

τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα

οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον

έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδό-

τες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύ-

ματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε

μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλ-

λοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο

πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρω-

μών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρο-

νικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και

των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμά-

των πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα

στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την

επόμενη της δημοσίευσης του παρόντος. Η διαβίβα-

ση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με

το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται με ειδική

σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή των πιστωτικών ιδρυ-

μάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας

ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες

των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση

εφαρμογής της παρούσας και ιδίως, τη διαβίβαση των

αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να

ισχύσει γι’ αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή

των προθεσμιών. H διαβίβαση των απαιτούμενων στοι-

χείων από τη φορολογική διοίκηση γίνεται απευθείας

από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφο-

ράς αρχείου. Ειδικά για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά

ιδρύματα, η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται μέσω της

ΔΙΑΣ Α.Ε.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται

να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων

στην περ. β’, για τα οποία εφαρμόζεται το παρόν, και να

ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμο-

γή της παρούσας.

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου

της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004

(Α’ 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1

του παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πλη-

ρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021

έως την 6η.9.2021, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δε-

δομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται

από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή

από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν

αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120)

ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα

οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται

από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζο-

νται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν

εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή

τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα

αξιόγραφα της παρούσας, αναστέλλονται, για περίοδο

εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη

εκάστου αξιογράφου, η έκδοση διαταγής πληρωμής,

καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια

πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

ε) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου

της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004,

αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν

στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρό-

ντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πλη-

ρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, δεν καταχωρίζονται

σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που

τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά

ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν

αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν

είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της

περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ενδέχεται να

καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής

συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του

παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν

αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120)

ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτή-

σεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας,

αναστέλλονται, για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημε-

ρών από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου,

η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης

φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής

εκτέλεσης.

2.α) Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την

έκδοση της παρούσας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-

μογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1 του πα-

ρόντος, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που

αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1,

είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προη-

γούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται

είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί

σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθε-

σμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από

τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν

υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. παρατείνονται οι προθε-

σμίες καταβολής Φ.Π.Α. ως εξής:

αα) μέχρι και την 31η.1.2022 οι προθεσμίες καταβολής

των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών

από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή

(χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1ης.8.2021

έως την 30ή.9.2021,

αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί στις

Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής

δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής

από την 30ή.9.2021 έως και την 31η.12.2021, ώστε οι

οφειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμ-

βρίου 2021 να καταβάλλονται μέχρι την 31η Ιανουαρί-

ου 2022, ενώ οι οφειλές που βεβαιώνονται τους μήνες

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2021, να

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους

2022 αντίστοιχα.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε-

ται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθο-

ρίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για

την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής

ή διαβίβασής τους στη φορολογική διοίκηση από τους

φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη ανα-

γκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσί-

ευση του παρόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1, εάν το σύνολο

της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα

με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενή-

ντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλ-

λαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού

έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολι-

κές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροπο-

ποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α.

είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει

ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις

Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου

και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40

του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης

των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δε-

δομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από

τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από

φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδε-

δειγμένα εξοφλήσουν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών

από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία

οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να

βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τρά-

πεζα από την 3η.8.2021 έως την 31η.12.2021. Αξιόγραφα

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα

οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται

από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζο-

νται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν

εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή

τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα

αξιόγραφα της παρούσας περίπτωσης, αναστέλλονται,

για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφρά-

γιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, η έκδοση διαταγής

πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή

η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την

εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων

λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη φορολογική διοί-

κηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών

τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χο-

ρηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πι-

στωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο

και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την

απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο

στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομη-

νία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και

τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 35

Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων

ενημέρωσης - Τροποποίηση του δευτέρου

εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του

ν. 4674/2020 (Α’ 53)

Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρ-

θρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), προστίθενται οι λέξεις

«και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης»

και η παρ. 3α διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 θε-

ωρείται και η συνολική ή μερική κάλυψη για τους δικαι-

ούχους της παρ. 1, της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1

του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για τα έτη από

2017 έως 2020. Με την απόφαση της παρ. 3 μπορούν να

οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή

της παρούσας. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της

παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι περιεχομένου

περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρα-

σης, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο περιοδικός τύπος και οι

επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.».

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 36

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού -

Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου

206 του ν. 4820/2021

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

(Α’ 130), περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού

κατά του κορωνοϊού COVID-19 του προσωπικού που

απασχολείται σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές

υγείας, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί της υποχρέω-

σης εμβολιασμού φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίοι

συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία

που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας,

και η παρ. 2 του άρθρου 206 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας

υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊ-

ού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό,

νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτι-

κές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά

κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία,

δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοση-

λείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Ορ-

γανισμός Δημόσιας Υγείας). Η υποχρέωση του πρώτου

εδαφίου καταλαμβάνει και τους φοιτητές προγραμμά-

των σπουδών α’ και β’ κύκλου των Σχολών Επιστημών

Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.),

καθώς και τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελ-

ματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι

συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία

που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος

Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε

ιδιωτικές δομές υγείας.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί

του προσωπικού των δομών υγείας που εμβολιάζεται

υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19, τροποποι-

είται, ως προς τη συμπερίληψη των φυσικών προσώπων

που διεξάγουν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία

στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων

σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών

οποιασδήποτε βαθμίδας, και η παρ. 3 του άρθρου 206

διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται

κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λει-

τουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία

ή εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική άσκηση στο πλαίσιο

εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών

δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασ-

δήποτε βαθμίδας, με φυσική παρουσία εντός των δομών

αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει

υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών,

σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος

ο φορέας λειτουργίας των δομών.».

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί

των υποχρεώσεων και κυρώσεων που σχετίζονται με

την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, τροποποιείται

το τρίτο εδάφιο, ως προς την κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη

ειδικής προθεσμίας για την πρώτη ή μοναδική δόση των

φοιτητών και σπουδαστών που εμβολιάζονται υποχρε-

ωτικά, τροποποιούνται το πρώτο και τρίτο εδάφιο της

περ. α), ως προς τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής και ως προς τον χρόνο άρσης του ειδικού

διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, τρο-

ποποιείται το πρώτο εδάφιο και προστίθενται τρίτο και

τέταρτο εδάφιο στην περ. β), περί των υπόχρεων εργο-

δοτών, προστίθενται περ. γ), περί των κυρώσεων που

επιβάλλονται σε ιδιώτες υπόχρεους, και περ. δ), περί των

κυρώσεων που επιβάλλονται σε υπόχρεους φοιτητές και

σπουδαστές, και η παρ. 6 του άρθρου 206 διαμορφώ-

νεται ως εξής:

«6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας

οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρό-

σφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το

παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο

προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδι-

κή δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση

του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο

χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσω-

πικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση

έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, με εξαίρεση τους φοιτητές

και σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει την πρώ-

τη ή τη μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η δε

ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον

προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της

υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του

δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1

του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που εμπίπτουν

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του

επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση

κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικη-

τικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο

αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρό-

νος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλο-

νται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της

μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση

του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του

εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες

διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και μέχρι

την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δό-

σης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του

εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες

διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης

υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργα-

σίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υπο-

χρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα

μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις

έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προ-

σωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.

Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παρά-

βαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και

έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτω-

ση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκο-

σι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως

διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Υπόχρεο εργοδότη,

για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, συνιστά

κάθε εργοδότης για το σύνολο του προσωπικού του, στο

οποίο περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο σε αυτόν ή

το απασχολούμενο σε αυτόν μέσω Εταιρειών Προσωρι-

νής Απασχόλησης προσωπικό. Κατ’ εξαίρεση, υπόχρεοι

εργοδότες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών - εργολάβοι για

το προσωπικό που απασχολούν σε δομές ή και φορείς

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, στο

πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις

δομές που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρό-

ντος ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό

πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παρά-

βαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, β) σε

περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγ-

χο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και

έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρε-

σίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά παράβαση του πα-

ρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις:

γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δη-

μόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της παρά-

βασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα

δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,

γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συντα-

γογράφησης του ν. 3892/2010 (Α’ 189), και

γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονι-

κών συνταγών του ν. 3892/2010.

Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες

σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

(ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν

στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο

ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη

δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με το παρόν.

Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προη-

γούμενου εδαφίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο

ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν για

παραβάσεις που τελούνται από τη δημοσίευση του πα-

ρόντος.

δ) Στην περίπτωση φοιτητών, ο επικεφαλής της ακα-

δημαϊκής μονάδας και ο διδάσκων κάθε μαθήματος,

καθώς και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ.

και των Κολλεγίων, οι Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές

των αντίστοιχων μαθημάτων υποχρεούνται να μην επι-

τρέπουν τη συμμετοχή του φοιτητή ή του σπουδαστή

σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται

εντός των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών

νοσοκομείων και των ιδιωτικών δομών υγείας.».

4. Στην περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 206 του

ν. 4820/2021, στην οποία περιέχεται εξουσιοδοτική διάτα-

ξη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή του

άρθρου αυτού, προστίθεται δεύτερο εδάφιο για τη ρύθ-

μιση θεμάτων σχετικών με την επιβολή κυρώσεων και η

περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 206 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασί-

ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου

Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνο-

νται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε

εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος

διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτε-

ραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της

συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι

προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπε-

ται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή

του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να

εξειδικεύονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, να καθορίζο-

νται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος

και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,

η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των παραβάσεων, η

διαδικασία και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων, βεβαίωσης

και είσπραξης διοικητικών προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος

και οι συνέπειες άρσης των κυρώσεων και κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 37

Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό

εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή

ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό

COVID-19

Σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πι-

στοποιητικού εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί,

ή βεβαίωσης νόσησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από

τις τυχόν επιβληθησόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλ-

λεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Στον υπάλληλο του Δημοσίου ή σε οποιονδήποτε άλλο

τρίτο, συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις πράξεις

του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται, πέρα από τις τυχόν

επιβληθησόμενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις,

διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για

κάθε πράξη.

Άρθρο 38

Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της

συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού

COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί

της διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου

της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από

τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς

τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορω-

νοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την

31η.12.2021.

3. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021, ως προς

την υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον

κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως

την 31η.12.2021.

Άρθρο 39

Προσδιορισμός ανώτατου ορίου τιμής

χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου

του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της

ταχείας δοκιμασίας (rapid test) -

Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 5 του

άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021

Η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου

του ν. 4812/2021 (Α’ 121), περί των ανώτατων ορίων τι-

μών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών για το

τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2

με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test), τρο-

ποποιείται ως προς το ανώτατο όριο τιμής χρέωσης και

η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου

διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος και κατά

παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης καθορίζονται ως

ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπη-

ρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προ-

στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: α) για το τεστ

ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με

τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ως ανώτατο όριο

τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος

κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και ως ανώτατο

όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των

είκοσι ευρώ (20€), β) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου

του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας

δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης

το ποσό των δέκα ευρώ (10€) (συμπεριλαμβανομένης

σε αυτήν της αξίας δειγματοληψίας και της ανάλυσης

δείγματος).».

Άρθρο 40

Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού -

Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 70 του

ν. 4745/2020

1. Στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) προστίθεται

παρ. 9 ως εξής:

«9. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος είναι αφο-

ρολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του

Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και

ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κρά-

τηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του

ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφί-

ζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση

και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα

ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 εκκινεί από την έναρξη ισχύος

του άρθρου 70 του ν. 4745/2020.