Αποφάσεις / ΠΟΛ

Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι,για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.


 

Α.1185/2021

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mjb6qIwnZH0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWnSLM2iLm2sTvsvOrDFmnpYR6y9fa4adOhyqGPU8FH5