Νέα

Παράταση Δηλώσεων Ε.Τ.Α.Κ


Παράταση Δηλώσεων Ε.Τ.Α.Κ. έτους 2009, των νομικών προσώπων της παρ.6 του άρθρου 3 του Ν.3808/2009 έως 26-3-2010.