Νέα

Παράταση προθεσμίας για τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης


 

Άρθρο 4 Ν.4702/2020

 

Η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων με τηλεδιάσκεψη και το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, παρατείνεται έως τις 31.8.2020.