Νέα

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης.


Αρ. Π. Φ80020/14013/Δ16.407
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ' αρίθμ. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/26-03-2020 (Β'1044) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α') με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της απόφασης αυτής δίδεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής αφενός των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων ασφάλισης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 προς τον e-ΕΦΚΑ και αφετέρου των δόσεων ρύθμισης.

Στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης, οι ανωτέρω αναφερόμενες παρατάσεις προθεσμιών μπορούν να έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης, που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη σε ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) σε υποκατάσταση του δημοσίου συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης κ.α..