Νέα

Παράταση προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016.


 

Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924 (ΦΕΚ Β' 3232/04.08.2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016, όπως παρατάθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο πεντηκοστό έβδομο «Παράταση προθεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας» της από 13.4.2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α´ 84), έως την 31η Αυγούστου 2020, αποκλειστικά και μόνο για τους ΔΑ.Σ.Ε., των οποίων τα τροποποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικά είτε έχουν εγκριθεί είτε έχουν κατατεθεί για έγκριση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο έως την 30η Ιουνίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ακόλουθες διαδικασίες:

α. η εγγραφή τους στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών οργανώσεων και Δασεργατών, καθώς και

β. η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 47 παρ. 2 του ν. 4423/2016, (Α´ 182).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.