Νέα

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω τεχνικών προβλημάτων στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων


Δ121060886ΕΞ2013 (ΦΕΚ Β' 854/10-04-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ:

αποφασίζουμε:

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, οι οποίες γίνονταν αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και όχι μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οι οποίες έληγαν από 27.3.2013 έως 5.4.2013, παρατείνονται μέχρι και τις 12.4.2013 ημέρα Παρασκευή.

Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία παρατείνονται επίσης οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και του ν. 1809/1988 για την υποβολή γνωστοποιήσεων, δηλώσεων μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, την υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων, οι οποίες γίνονται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και όχι ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καθώς και η προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσης ή εγγραφής σε οπτικό δίσκο των χειρόγραφα ή μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων αντίστοιχα, στην περίπτωση εξάντλησης των χρησιμοποιουμένων θεωρημένων εντύπων ή οπτικών δίσκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.