Νέα

Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ' εφαρμογή της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β').


 Α.1111/2020Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η προθεσμία αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων που ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22-02-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β'), οι οποίες έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. στα αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2020 έως 28/02/2020, παρατείνεται μέχρι και 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.