Εργατικά / ΕΦΚΑ

Παροχές ανεργίας στους ασφαλισμένους του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME


Αριθμ. Φ. 10070 /10855/730

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη κτλ:

 

αποφασίζουμε:

 

1. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του Λογαριασμού Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου ανεργίας και δώρου του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. μπορούν σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.) να δικαιωθούν του επιδόματος ανεργίας των ανωτέρω Λογαριασμών, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός διμήνου από την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης.

 

Ειδικά για όσους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας βρίσκονται ήδη σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

2. Για τη χορήγηση του επιδόματος της προηγούμενης παραγράφου σε ασφαλισμένο απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, που εξετάζει τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων που προβλέπονται από τους οικείους Λογαριασμούς για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας καθώς και τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης της επίσχεσης. Σε περίπτωση που ακολουθήσει καταγγελία της σύμβασης εργασίας, το χρονικό διάστημα της επιδότησης της παρ. 1 της παρούσας προσμετράται στη συνολική διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις των ανωτέρω Λογαριασμών και ο συνολικός χρόνος επιδότησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα οριζόμενα απ’ τις διατάξεις αυτές.

 

3. Σε περίπτωση που ο εργοδότης καταβάλει στον εργαζόμενο αποδοχές υπερημερίας που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα για το οποίο ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε λόγω ανεργίας, ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατήσει για λογαριασμό του Ταμείου τα καταβληθέντα επιδόματα ανεργίας και να τα αποδώσει εντός 15 ημερών, διαφορετικά αυτά εισπράττονται κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Ο εργοδότης δικαιούται να μην καταβάλει αποδοχές υπερημερίας, αν ο εργαζόμενος δεν προσκομίζει πιστοποιητικό του Ταμείου σχετικά με τα επιδόματα που εισέπραξε. Εάν ο εργοδότης δεν προβεί στην ανωτέρω παρακράτηση, οφείλει να καταβάλει τα σχετικά ποσά στο Ταμείο ευθυνόμενος ο ίδιος έναντι αυτού σαν να είχε προβεί στην παρακράτηση.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2012