Εργατικά / ΕΦΚΑ

Παροχή διευκρινίσεων (Αδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών)


Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΑΠ: 30947/12

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σχετ: Το με Α.Π. 170863/11.10.2012  έγγραφό σας

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας γνωρίζουμε ότι έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την εγκύκλιο 47/2006.

 

Ειδικότερα, επί των διαλαμβανομένων στο έγγραφό σας, στο κεφ. IV της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης αποφαίνεται επί των αιτημάτων για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των κενών θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. 

 

Αναφέρεται δε ρητά ότι τα εν  λόγω αιτήματα εξετάζονται μόνο εφόσον οι θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ του άρθρου 14, δεν καλύπτονται από ενδεχόμενη προσφορά α) πολιτών της ΕΕ, β) υπηκόων τρίτων χωρών, το εργασιακό καθεστώς των οποίων καλύπτεται από το κοινοτικό δίκαιο (π.χ. μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, ερευνητές κ.α.), γ) υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.      

 

Από τα ως αν εκτεθέντα και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ, εναπόκειται στα κράτη μέλη το δικαίωμα να θέτουν προϋποθέσεις στο εσωτερικό τους δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 105/2006, με το οποίο ενσωματώθηκε η ανωτέρω Οδηγία, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης της οικείας άδειας διαμονής καθορίζονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3386/2005, θεωρούμε ότι η υπηρεσία σας, στις υπό εξέταση περιπτώσεις, θα πρέπει να αποφανθεί επί των σχετικών αιτημάτων με βάση την ύπαρξη ή μη κενών θέσεων εργασίας και εντός του ανωτέρω πλαισίου. 

 

Όσον αφορά στη σειρά προτεραιότητας εξέτασης των αιτημάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος. 

 

Όσον αφορά, στο δεύτερο ερώτημά σας, σχετικά με την πιθανότητα νεότερης ρύθμισης, σας γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς το εν λόγω αντικείμενο ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 105/2006, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.