Εργατικά / ΕΦΚΑ

«Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019. Ανάκληση οδηγιών.»


Αρ. Π. Σ50/4/43651

Σχετ.: 1) το με αρ. πρωτ. Σ50/22/905880/25-07-2019 Γενικό Έγγραφο και οι με αρ. 36/2019 και 6/2018 Εγκύκλιοι
2) το με αρ. πρωτ. Σ50/1/32949/28.01.2021 Γενικό Έγγραφο

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. οικ.80000/4282/182/29-01-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο παρέχονται νεότερες οδηγίες σχετικά με το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, και ανακαλούνται οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Φ80000/51292/2088/13.01.2021 εγγράφου του ως άνω Υπουργείου που είχαν κοινοποιηθεί με το με αρ. πρωτ. Σ50/1/32949/28.01.2021 Γενικό Έγγραφο.