Αποφάσεις / ΠΟΛ

ΠΟΛ 1009 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου


 

Αθήνα, 26  Ιανουρίου 2010

ΠΟΛ.1009

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2010.

            Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ1053/1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά το έτος 2010, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  • 1. Η Ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13.530) για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών.
    Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τιάντα τοις εκατό (30%).
    Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ1200/28.6.2000 διαταγή μας.

•2.      Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι 0,91% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,8663 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,9.

•3.      Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής.