Αποφάσεις / ΠΟΛ

ΠΟΛ 1226/1-11-11


Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 38, 42 παρ. 1-5 και 43 του ν.4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 226 Α') με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.»


Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας, τα άρθρα 38, 42 παρ. 1-5 και 43 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'), τα οποία αφορούν θέματα φορολογίας. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων θα παρασχεθούν με επόμενες εγκυκλίους.