Εργατικά / ΕΦΚΑ

Πρόγραμμα διεύρυνσης τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ : 25/2012

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 50/11 Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ., εγκύκλιο 70/10 & Γεν. Έγγρ. Ε40/530/10-09-2010

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 15886/650/8.11.2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1789/τ.Β΄/2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,

β) στις 30/9/2010 απασχολούν και επαναπροσλαμβάνουν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 30/9/2009,

γ) στις 31/5/2010 απασχολούν και επαναπροσλαμβάνουν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 31/5/2009.

Στο πρόγραμμα δεν θα προσμετρώνται στον αριθμό προσωπικού και δεν θα εντάσσονται για επιχορήγηση, οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.


ΠΟΣΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), όπως παρακάτω υπολογίζεται για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων που το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγούμενων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και συγκεκριμένα για το μήνα Σεπτέμβριο του 2010.

Λεπτομέρειες για τους δικαιούχους εργοδότες, οφελούμενους εργαζόμενους, προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και διαδικασίες αναφέρονται στα άρθρα της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης.

Προκειμένου για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων, στις Α.Π.Δ. των εργοδοτών, παραδείγματα και οδηγίες έχουν δοθεί στο σχετικό Γενικό Έγγραφο (Ε40/530/10-09-2010).