Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ


Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως κενό διάστημα ασφάλισης για κανένα ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από το υπουργείο εκδόθηκαν εγκύκλιοι, με παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, τη συνταξιοδότηση ειδικών κατηγοριών από τους τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ). Για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 σε βαρέα επαγγέλματα, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης των διευρυμένων πλασματικών χρόνων, στους οποίους συγκαταλέγεται και ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση, μάλιστα, αυτή προβλέπεται έκπτωση επί του ποσού εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας, το ύψος της οποίας μπορεί να είναι 30% ή 50%.

Οι ασφαλισμένοι των τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, πλην ΟΓΑ, συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από τους ανωτέρω τομείς με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 16 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας του δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%.

Εφόσον το συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη λήψη της δεύτερης σύνταξης γήρατος από τους τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ ασκηθεί ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα, δεν απαιτούνται αυξημένες προϋποθέσεις. Οι ασφαλισμένοι των τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, πλην ΟΓΑ, προκειμένου να λάβουν δεύτερη σύνταξη αναπηρίας από τους ανωτέρω τομείς, πρέπει να έχουν συμπληρώσει 12 έτη ασφάλισης.