Αποφάσεις / ΠΟΛ

Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας


Α 1128/2020


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/2008 (Β΄ 2149) Α.Υ.Ο.Ο., προστίθενται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ως κάτωθι:

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

52.21.26

Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης

52.21.26.01

Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων

52.21.26.02

Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

52.21.26.03

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.