Νόμοι / Εγκύκλιοι

Σχετικά με την είσπραξη ποσοστού ειδικής εισφοράς επί των καυσίμων αεροπλάνων


Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012
Αρ.Πρωτ : Δ17Α 5029580 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. Α. 1503/245/28-6-2006 ΔΥΟ

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΔΥΟ, κατά τους τελωνισμούς αεροπορικού καυσίμου δεν πρέπει να εισπράττεται η ειδική εισφορά υπέρ τρίτων του ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρο 11 ν.3335/2005 - ΦΕΚ 95/Α'), είτε πρόκειται για εφοδιασμούς αεροσκαφών ιδιωτικών πτήσεων είτε για αεροσκάφη αεροπορικών εταιρειών.

Ως εκ τούτου, και προκειμένου κατά τον τελωνισμό των αεροπορικών καυσίμων ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων να πραγματοποιείται αυτόματα και χωρίς να υπολογίζεται η εισφορά υπέρ τρίτων του ν. 1571/1985, σας γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμοι στο μηχανογραφικό σύστημα, από τις 26/6/2012, οι παρακάτω πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας, οι οποίοι θα πρέπει εφεξής να εφαρμόζονται αναλόγως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


 

Κωδικοί Taric

Περιγραφή εμπορεύματος

Πρόσθετος Κωδικός Εθνικής Φορολογίας

Περιγραφή πρόσθετου κωδικού εθνικής φορολογίας

Τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα

2710123100

Βενζίνη αεροπλάνων

1216

Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων σύμφωνα με το Ν.2960/2001, άρθρο 73, παραγρ. 1 ,όπως ισχύει.

Έληξε στις 25/06/2012 η ισχύς του συνδυασμού

φορολογίας 19 που υπολόγιζε την εισφορά των προβληματικών περιοχών

 

2710127000

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

1240

Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων σύμφωνα με το Ν.2960/2001, άρθρο 73, παραγρ. 1 ,όπως ισχύει.

Έληξε στις 25/06/2012 η ισχύς του συνδυασμού

φορολογίας 19 που υπολόγιζε την εισφορά των προβληματικών περιοχών

2710127000

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

1288

Άλλα,για λοιπές χρήσεις, απαλλασσόμενα από ΕΦΚ.Τέλος υπέρ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Έληξε στις 25/06/2012 η

σύνδεση του συγκεκριμένου κωδικού Taric με τον πρόσθετο

κωδικό εθνικής φορολογίας 1280 και συνδέθηκε με τον νέο πρόσθετο 1288.

2710192100

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων

1287

Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων σύμφωνα με το Ν.2960/2001, άρθρο 73, παραγρ. 1 ,όπως ισχύει.

Έληξε στις 25/06/2012 η

σύνδεση του συγκεκριμένου κωδικού Taric με τον πρόσθετο

κωδικό εθνικής φορολογίας 1244 και συνδέθηκε με τον νέο πρόσθετο 1287.