Αποφάσεις / ΠΟΛ

Συμπλήρωση του παραρτήματος του ν. 4442/2016


 

Αρ. 134634/249/2019 (ΦΕΚ Β' 5087/31-12-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4442/2016 της δραστηριότητας με κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) 38.11 «Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων» και την προσθήκη αυτής στην 5η ομάδα («παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης») του παραρτήματος του ν. 4442/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.