Εργατικά / ΕΦΚΑ

Συνταξιοδότηση μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων


Αθήνα, 31.08.2012

Αριθ. Πρωτ.: Σ07/ΓΕΝ/26

ΙΝF/62

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

α. Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 17 του Ν.3863/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας (Εγκύκλιός μας 22/2012) 

β. Καθορισμός του ποσού της ελάχιστης παροχής για τους σκοπούς χορήγησης συμπληρωματικής παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ε. και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας (Εγκύκλιοί μας 93/2011 & 9/2012)

α. Με την Εγκύκλιό μας 22/2012 δόθηκαν οδηγίες ως προς την αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιοδότησης μητέρων ανηλίκων τέκνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.17 περ. β του Ν.3863/2010, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει και χρόνο ασφάλισης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος με το οποίο μας συνδέει Διμερής Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας.

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων, σας γνωρίζουμε ότι οι σχετικές οδηγίες καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης χήρων πατέρων ανηλίκων παιδιών.

β. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να αναφερθούμε στις Εγκυκλίους μας 93/2011 και 9/2012 με τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για τον καθορισμό του ποσού της ελάχιστης παροχής για τους σκοπούς χορήγησης συμπληρωματικής παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ε. και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας και να διευκρινίσουμε τα εξής:

Σε ότι αφορά τις μητέρες και τους χήρους πατέρες ανηλίκων τέκνων, που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, το ποσό της ελάχιστης παροχής, που ενδεχομένως δικαιούνται, θα πρέπει να μειώνεται αναλόγως και με βάση το μειωμένο ποσό να διαμορφώνεται το ύψος της συμπληρωματικής παροχής.