Νέα

Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  84/19 (ΦΕΚ Α' 123/17-07-2019)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1. Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Οικονομικών

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται,ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35  του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), (β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου π.δ., (γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου π.δ., (δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 επόμ. του ν. 4512/2018 (Α΄5).

2. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας που συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211 ) σε συνδυασμό με το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

3. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 8 του π.δ. 142/2017 και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Οικονομικών: (α) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), (β) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, (γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, (δ) Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, (ε) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.Άρθρο 2. Σύσταση και κατάργηση Γενικής Γραμματείας και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων των άρθρων 30 έως 36 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192), (β) οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του άρθρου 66 του π.δ. 147/2017.

2. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων που  συστάθηκε  με  το  άρθρο  12  του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ που συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3389/2005 (Α΄ 232),καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις του Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με την ονομασία Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων. Στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι υπηρεσίες που υπάγονται στους Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής.

4. Οι Ενιαίοι Διοικητικοί Τομείς με τίτλο: «Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής» και οι αντίστοιχες θέσεις των Ειδικών/Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, που συστάθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) καταργούνται.

5. Η Γενική Γραμματεία του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 11 του π.δ. 147/2017 και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων: (α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, (β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (γ) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (δ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.Άρθρο 3. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εξωτερικών-Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 159/2002 (Α΄ 140), (β) η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 25 του π.δ. 147/2017, πλην της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας του άρθρου 27 του ιδίου π.δ., (γ) το Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του π.δ. 147/2017, (δ) το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 2 παρ. 3 περ. ββ΄ του π.δ. 147/2017 το οποίο μετονομάζεται σε Γραφείο Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Γενεύης (π.δ. 147/2017), (ε) η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) του άρθρου 2 παρ. 3 περ. αα΄ του π.δ. 147/2017.

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) η Ε΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου όπως αυτή έχει συσταθεί με το π.δ. 230/1998 (Α΄ 177) και λειτουργεί, (β) οι Διευθύνσεις Διεθνούς Επικοινωνίας και Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης των άρθρων 26 και 28 του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), καθώς και τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού του άρθρου 30 του ιδίου π.δ., τα οποία μετονομάζονται σε Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

3. Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 159/2002 και οι αντίστοιχες θέσεις μετακλητού Γενικού Γραμματέα και αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, καθώς και ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας «Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας» και η θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα που συστάθηκαν με την υπ΄ αριθ. Π23Ε1−42372 Π23Ε2−29/12/2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 2921) καταργούνται.

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών θέση Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού στην οποία προΐσταται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Α΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Οι θέσεις του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Απόδημου Ελληνισμού του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 3566/2007 (Α΄117) καταργούνται.

5. Η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που συστάθηκε με το π.δ. 457/1993 (Α΄ 192) και η θέση του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων καταργούνται. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υπάγονται στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών.Άρθρο 4. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής που συστάθηκε με το π.δ. 11/2010 (Α΄ 15), (β) ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που συστάθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), (γ) η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης που συστάθηκε με το π.δ. 119/2017 (Α΄ 145), (δ) η Υπηρεσία Ασύλου που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), (ε) η Αρχή Προσφυγών που συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3907/2011 και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4375/2016, (στ) η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που συστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4375/2016.

2. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης και η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που οργανώθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149), καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικών/Τομεακών και Ειδικών/Ειδικών Τομεακών Γραμματέων καταργούνται.Άρθρο 5. Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα και κατάργηση θέσης Ειδικού Γραμματέα και Ειδικής Γραμματείας/Ενιαίου Διοικητικού Τομέα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό Α΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Στον Γενικό Γραμματέα ΥΕΘΑ μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβασθεί με την Φ.900/84/249030/Σ.512/24.10.2014 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2887). Επιπλέον ο Γενικός Γραμματέας συντονίζει τις γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις του Υπουργείου και τα γενικά επιτελεία των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.

2. Ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας που συστάθηκε με την υπ’αριθ. Φ.470/56/4462/17.06.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (Β΄ 480) και η θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταργούνται.Άρθρο 6. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31): (α) η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (γ) η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, (δ) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, (ε) η Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων, (στ) το Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών, (ζ) το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων και (η) οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 18/2018: (α) το Τμήμα Γ΄ Μαθητείας ΕΠΑΛ και Μάθησης στο Χώρο Εργασίας της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) οι υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, (γ) οι υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του π.δ. 18/2018.

4. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης που συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), μετονομάστηκε με το άρθρο 33 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) και επανασυστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4559/2018 (Α΄142) και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η οποία επανασυστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4559/2018, καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικών/Τομεακών Γραμματέων των Γενικών Γραμματειών καταργούνται.

5. Οι θέσεις του Γενικού/Διοικητικού και του Αναπληρωτή Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες του π.δ. 18/2018 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: (α) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (β) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, (γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (δ) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.Άρθρο 7. Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Εργασίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168): (α) η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, (β) το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, (γ) η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, (δ) η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

2. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων καθώς και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκε με το π.δ. 475/1993 (Α΄ 205), ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3996/2011 (Α΄ 190) και ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού/ Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν μετά άρθρα 36 και 37 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) καταργούνται.

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985.

4. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985,καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού/Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

5. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν με τα άρθρα 42 και 43 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) καταργούνται. Οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β του π.δ. 134/2017, η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

6. Η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου καταργείται. Οι εξής υπηρεσίες του π.δ. 134/ 2017 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό: (α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (γ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, (δ) Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, (ε) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, (στ) Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), (ζ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.Άρθρο 8. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Υγείας

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148): (α) Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, (β) Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, (γ) Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υ.ΠΕ., (δ) Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών.

2. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας του άρθρου 3 του π.δ. 121/2017 και οι θέσεις του Γενικού/ Διοικητικού και του Αναπληρωτή Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Υγείας: (α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης, (β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης, (δ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.Άρθρο 9. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160): (α) οι υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, (β) οι υπηρεσίες που υπάγονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

2. Η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του άρθρου 21 του π.δ. 132/2017 και ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Υδάτων που συστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 24/2010 (Α΄ 56), καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις του Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

3. Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η θέση του Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν με το π.δ. 132/2017 καταργούνται. Οι υπηρεσίες που υπάγονταν στην Ειδική Γραμματεία μεταφέρονται και υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.    Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 8 του π.δ. 132/2017 και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: (α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου, (β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (γ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών, (δ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.Άρθρο 10. Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7): (α) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (β)Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), (γ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων, (δ) Εφορείες Αρχαιοτήτων, (ε) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, (στ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, (ζ) Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, ήτοι τα μουσεία που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, των άρθρων 29 έως 38 του ιδίου π.δ., (η) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων με τις περιφερειακές υπηρεσίες του άρθρου 46 του π.δ. 4/2018, (θ) Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του άρθρου 49 του π.δ. 4/2018. Η Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και η θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) καταργούνται.

3. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που συστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 4/2018 και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου καταργείται. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό: (α)Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Άρθρο 11. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς του π.δ. 96/2017 (Α΄ 136) που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συστάθηκε με το π.δ. 94/2010 (Α΄ 169) καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού/Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

3. Η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του πρώην Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταργείται. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 8 του π.δ. 96/2017 υπάγεται εφεξής στον Υπουργό.Άρθρο 12. Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερικών

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες των π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) και π.δ. 133/2017 (Α΄ 161): (α) Από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών: (αα) η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (αβ) η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (αγ) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, (β) Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων, πλην των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το άρθρο 1 του π.δ. 81/2019.

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες των π.δ. 141/2017 και π.δ. 133/2017: (α) Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, (β) Από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών, η Διεύθυνση Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Οι θέσεις των Γενικών/Διοικητικών Γραμματέων των πρώην Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες των π.δ. 133/2017 και π.δ. 141/2017 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Εσωτερικών: (α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, (β) Αυτοτελή Τμήματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Εσωτερικού Ελέγχου και Γραφείο Τύπου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, (γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, (δ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Αυτοτελή Τμήματα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης και Αυτοτελές Γραφείο Στατιστικού Εκπροσώπου του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Η Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, που συστάθηκαν με το άρθρο 16 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) καταργούνται. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, το προσωπικό της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας μεταφέρεται, με την ίδια σχέση εργασίας, σε λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου.Άρθρο 13. Σύσταση και κατάργηση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) οι Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης και Έργων Δημοσίου Τομέα που υπάγονται στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 82/2017, (β) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του π.δ. 133/2017, τα Τμήματα Διαδικασιών και ΚΕΠ της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του π.δ. 133/2017 και το Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του π.δ. 133/2017.

2. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν με το άρθρο 159 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και οργανώθηκαν με το π.δ. 82/2017 καταργούνται.

3. Η Γενική Γραμματεία του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που συστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2017 και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης: (α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (β) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, (γ) το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, (δ) το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

4. Η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της πρώην Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του άρθρου 15 του π.δ. 82/2017 υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Άρθρο 14. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συστάθηκε με το άρθρο 12 του π.δ. 123/ 2017 (Α΄ 151) και η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών: (α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, (γ) Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών, (δ) Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, (ε) Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ).Άρθρο 15. Κατάργηση θέσης Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταργείται. Οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) υπάγονται εφεξής στον Υπουργό: (α) Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, (β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (γ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.Άρθρο 16. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138): (α) Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, (β) Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, (γ) Γενική Διεύθυνση Αλιείας, (δ) Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.

2. Η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταργείται. Οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 97/2017 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό: (α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (γ) Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών.Άρθρο 17. Κατάργηση θέσης Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα στο Υπουργείο Τουρισμού

Η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού καταργείται. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του άρθρου 5 του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157) υπάγεται εφεξής στον Υπουργό.Άρθρο 18. Κατάργηση Γραφείων Γενικών/Διοικητικών και Ειδικών/Ειδικών Τομεακών Γραμματέων

Τα Γραφεία των Γενικών/Διοικητικών και Ειδικών/Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, οι θέσεις των οποίων καταργούνται με τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται.Άρθρο 19. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Οι υπηρεσιακές μονάδες, ανεξαρτήτως επιπέδου, που μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος υπάγονταν σε Γενική Γραμματεία ή σε Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα Υπουργείου και οι οποίες μεταφέρονται στον οικείο Υπουργό, δύνανται να υπαχθούν εκ νέου με απόφαση του οικείου Υπουργού σε έναν εκ των υφιστάμενων Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου.Άρθρο 20. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.