Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ:«Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του Νόμου 4019/11»


Σχ.:1.«Ο υπ’αριθμ.4019/2011 Νόμος (ΦΕΚ,αρ.φύλλου 216, τεύχος Α’»
2. « Το υπ’αριμ. Φ.42000/οικ.24744/3097/26.10.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

Θέτουμε υπόψη σας ότι:

Α) Με τις διατάξεις της παρ.1 του Νόμου 4019/2011, άρθρο 20,παρ.1, συμπεριελήφθησαν και άλλες πολυδάπανες χρόνιες παθήσεις, ώστε τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους να χορηγούνται δωρεάν στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών.

Ειδικότερα, στο τέλος της περίπτωσης Γ’ της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.1902/1990 (Α,138) όπως προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 59 του ν.3518/2006 (Α,272), προστίθενται οι κάτωθι παθήσεις για τις οποίες τα φάρμακα αντιμετώπισή στους απαλλάσσονται της συμμετοχής:

ιι)Γλυκονίαση τύπου ιβ
ιαια) Έλλειψη Ορνιθο-Καρβαμυλο-Τρανσφεράσης
ιβιβ) Πνευμονική Υπέρταση
ιγιγ) Ιδιοπαθή Αιμολυτική Αναιμία-Θρομβοπενική Πορφύρα
ιδιδ) Νυχτερινή Παροξυσμική Αιμοσφαιρινουρία
ιειε) Χρόνια Νεφρική Νόσο ΧΝΝ (στάδιο 3 και 4)
ιστιστ) Ομόζυγη Μεσογειακή Αναιμία και Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία και Ομόζυγη Δρεπανοκυτταρική Αναιμία
ιζιζ) Νόσος Niermann-Pick τύπου C
ιηιη) Υπερφαινυλαλανιναιμία

Β)Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 76 του ν.3996/2011 (Α,170) αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 24 του ν.3965/2011 (Α,113), ώστε οι ρυθμίσεις αυτού να έχουν εφαρμογή και στους λοιπούς φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο για την απόδοση τρεχουσών δαπανών όσο και για τους εκκρεμείς λογαριασμούς προς τους παρόχους υγείας όμως από παραδρομή, στη διατύπωση της διάταξης, αναφέρθηκε μόνο η εφαρμογή της σε εκκρεμείς λογαριασμούς του ΟΠΑΔ και όχι και για τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις της διάταξης αυτής και στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αντικαταστάθηκε η παρ.9 του άρθρου 76 του ν.3996/2011 από τότε που ίσχυσε.