Νόμοι / Εγκύκλιοι

Τήρηση διακριτής λογιστικής από τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών


 

Αρ. 966/71516/5-4-2019 (ΦΕΚ B' 1606/10-05-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη αποφασίζουμε:

Οι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) που αποτελούν σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου, λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση.

Για την παρακολούθηση δοσοληψιών μεταξύ των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. και της νομικής οντότητας, να τηρείται ξεχωριστός λογαριασμός που θα αποτυπώνει τις συναλλαγές μεταξύ τους. Η ανάπτυξη αυτού του λογαριασμού θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε οικονομικής μονάδας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη προσαρμογή.

Ο λογαριασμός αυτός δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό τέλους χρήσης, τα υπόλοιπά του συμψηφίζονται και μεταφέρονται στον ισολογισμό της νομικής οντότητας.

Οι Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. πρέπει να τηρούν τα διαλαμβανόμενα της 40000/28-02-2003 υπουργική απόφαση «Τήρηση βιβλίων και ειδικής λογιστικής από τις Ομάδες Παραγωγών και τις Ενώσεις τους - Δημοσιοποίηση οικονομικών τους αποτελεσμάτων».

Στην περίπτωση που τα μέλη των αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π., αποτελούν το σύνολο των μελών της νομικής οντότητας, μπορούν οι νομικές οντότητες να τηρούν το λογιστικό τους σύστημα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για αυτές στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.