Νόμοι / Αποφάσεις

Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 (2214/Β') απόφασης, με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2012-2017.


 

Αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 84193/12-11-2018 (ΦΕΚ Β' 5319/27-11-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της έκτης παραγράφου του άρθρου 3 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 30452/2018 (2214/Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, η οποία έχει πλέον ως εξής:
«Για τα έτη 2016-2017 ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται σε 48, εάν το ετήσιο clawback είναι μεγαλύτερο του 10% του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του αντίστοιχου έτους. Εάν το ετήσιο clawback είναι μικρότερο του 10% του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του αντίστοιχου έτους, το οφειλόμενο ποσό κατανέμεται σε 24 δόσεις. Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 10.000,00 ευρώ».

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή τριών δόσεων ή αν δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποια τρέχουσα υποχρέωση καταβολής ποσών rebate ή claw back».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΑΛΕ/Γ.Π. 30452/2018 (2214/Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.