Νόμοι / Εγκύκλιοι

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Αρχής


ΑΡ. Π. Δ.ΟΡΓ.Α 1048863 ΕΞ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.- Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασή μας, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. - α) Συνιστούμε, από 01/11/2019, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μία (1) Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητές της.

β) Προσθέτουμε νέο άρθρο 35Α «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» μετά από το άρθρο 35 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)» της ενότητας «2.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

γ) Τροποποιούμε το άρθρο 26 «IIΙ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)», συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο β' «Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες» της παραγράφου 2 αυτού με νέα περίπτωση (ββ) και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις (ββ) έως και (δδ) σε περιπτώσεις (γγ) έως και (εε), αντίστοιχα.

δ) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α' του άρθρου 67 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών».

ε) Αντικαθιστούμε την περίπτωση I' της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α' του άρθρου 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών».

στ) Προσθέτουμε στοιχείο δδ' στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου Α' του άρθρου 69 «Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία.».

2. - Ύστερα από τα παραπάνω, διαμορφώνουμε την υποπαράγραφο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 26, το άρθρο 35Α, το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α' του άρθρου 67, την περίπτωση I' της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α' του άρθρου 68 και την υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου Α' του άρθρου 69, ως εξής:

«Άρθρο 26

III. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)» «2.- β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) (ββ) Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής (γγ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) (δδ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) (εε) Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενες απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.».

«2.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» «Άρθρο 35Α Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής

1.- Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και έχει έδρα τον νομό Αττικής.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(β) Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια.
(γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

3. - Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α' - Διοικητικής Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης.
(β) Τμήμα Β' - Νομικής Υποστήριξης.
(γ) Τμήματα Γ' έως Ε' - Είσπραξης Οφειλών.
|(δ) Τμήμα ΣΤ' - Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης.

4. - Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ως κατωτέρω:

I. Τμήμα Α' - Διοικητικής Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης

i. (α) Η επεξεργασία και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και των στόχων των Τμημάτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, καθώς και η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή στατιστικών και επιχειρησιακών στοιχείων στα αρμόδια όργανα της Α.Α.Δ.Ε..

(β) Η παρακολούθηση και η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών είσπραξης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης και η υποβολή αναφοράς προς τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για τα προβλήματα ή για τα κενά που εντοπίζονται στις υφιστάμενες διαδικασίες είσπραξης.

(γ) Η αποτίμηση της απόδοσης των δράσεων και των στόχων των Τμημάτων του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών.

(δ) Η παραλαβή όλων των αιτημάτων, που αφορούν στη λήψη των αναγκαστικών ή των λοιπών μέτρων, που λαμβάνονται από το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής.

(ε) Η αίτηση έγκρισης και παρακολούθησης των αναγκαίων πιστώσεων και η διαβίβαση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρωμή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής.

(στ) Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στη Διεύθυνση. ΙΙ. Τμήμα Β' - Νομικής Υποστήριξης

i. (α) Η νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής κατά πράξεων εκτέλεσης του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και η υποβολή αιτημάτων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, καθώς και η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της Υπηρεσίας ενώπιον |των δικαστηρίων.

(γ) Η παροχή νομικής υποστήριξης στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, κατά τον χειρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητας του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής.
III. Τμήματα Γ' έως Ε' - Είσπραξης Οφειλών

i. (α) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(β) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια με τη λήψη στοχευμένων μέτρων, για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως.
(γ) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
(δ) Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων.
(ε) Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων και στόχων του Τμήματος.

IV. Τμήμα ΣΤ' -Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης

i. Ο έλεγχος και η σύνταξη εκθέσεων χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

ii. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής ανήκουν:
(α) Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.
(β) Η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή τρίτους.
(γ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής για τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και πόρων και για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία.

5.- Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που ανατίθενται ή μεταφέρονται στο ΚΕ.ΟΦ. Αττικής ή ανατίθενται ή παραμένουν στις Δ.Ο.Υ..».

«Άρθρο 67
«Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών» «Α.- 3. στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, στις Φορολογικές Περιφέρειες, στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, στο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής και στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α' τάξεως, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης.».

«Άρθρο 68
«Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» «Α.- 8.Ι. στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης αυτής, στα Τμήματα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας.».

«Άρθρο 69
Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία.»

«Α. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ» «ΙΙ. Υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. 1. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης α) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) ββ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) γγ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) δδ) Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής»

Β.- Με νεότερη απόφασή μας θα καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Β' - Νομικής Υποστήριξης, Δ' και Ε' - Είσπραξης Οφειλών και ΣΤ' - Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτών, οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από το Τμήμα Γ' - Είσπραξης Οφειλών της ίδιας υπηρεσίας.

Γ.- Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)»

 

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής»

105

5

10

120Δ.- Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής θα χρησιμοποιεί στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 48/1975 (Α' 108), κατ' εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί με τις παρ. 2 και 3 του αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο αφορά στις υπηρεσιακές σφραγίδες που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και ειδικότερα του στοιχείου γγ' (σελ. 3) της υποπερίπτωσης γ' της περίπτωσης Ι' της υποπαραγράφου Α' της παραγράφου 2 αυτού.

Επίσης, για όλες τις άλλες σφραγίδες που θα χρησιμοποιούνται από το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση ΙΙ' της υποπαραγράφου Α' της παραγράφου 2 της ίδιας ως άνω εγκυκλίου.

Ε.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, αριθ.:

α) Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασή μας «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

β) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β' 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β' 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

γ) Δ.ΟΡΓ. Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β'4762) απόφασή μας «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων (Α.Α.Δ.Ε.)».


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.