Εργατικά / ΙΚΑ

Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. ΕΤΕΑ)


 

Αρ. Φ.21250/2748/41/10-10-2018 (ΦΕΚ Β' 4524/16-10-2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Μετά το άρθρο 7 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. ΕΤΕΑ) προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

Άρθρο 7Α
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
1. Κάθε παροχή που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του λαβόντος. Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναζητείται εντόκως, με επιτόκιο 3%.
Παράλληλα με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, επιτρέπεται συμψηφισμός οποιασδήποτε οφειλής προς το ταμείο με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, που τυχόν δικαιούται ο οφειλέτης.
2. Εάν ο οφειλέτης αποβιώσει, οι οφειλές του συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρονόμους του αναδρομικές παροχές, προς απομείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονομική τους μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έλκουν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής, παρακρατείται από το σύνολο των συνταξιοδοτικών παροχών που τους μεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται.
3. Σε περίπτωση είσπραξης παροχών μετά το θάνατο του δικαιούχου υπόχρεος επιστροφής είναι κατά πρώτον ο εισπράξας και αν τούτο καταστεί ανέφικτο οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος σύμφωνα με την παράγραφο 2.
4. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για ήδη βεβαιωμένες οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.