Νέα

Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α’160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239)


 

Αρ. 1444/204642/12-8-2019 (ΦΕΚ B' 3371/31-08-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η υπ’ αριθμ. 425/42522/20.5.2013 (ΦΕΚ 1239/τ.Β΄/22-05-2013) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις 915/91988/1.8.2013 (ΦΕΚ 1957/ τ.Β΄/12-08-2013), 384/52287/17.4.2014 (ΦΕΚ 1031/τ.Β΄/ 25-04-2014), 603/83797/27.6.2014 (ΦΕΚ 1731/τ.Β΄/27-06-2014), 706/96129/6.8.2014 (ΦΕΚ  2258/τ.Β΄/20-08-2014), 2042/29553/29.5.2015 (ΦΕΚ 1065/τ.Β΄/05-06-2015), 6655/82133/23.7.2015 (ΦΕΚ 1572/τ.Β΄/27-07-2015), 5435/72617/24.6.2016 (ΦΕΚ 1931/τ.Β΄/29-06-2016), 4332/48587/23.5.2017 (ΦΕΚ 1916/τ.Β΄/01-06-2017), 7852/88393/22.8.2017 (ΦΕΚ 2960/τ.Β΄/29-08-2017), 1117/52284/2018 (ΦΕΚ 1327/τ.Β΄/18-04-2018), 1441/80504/2018 (ΦΕΚ 2180/τ.Β΄/12-06-2018), 2063/108562/2018 (ΦΕΚ 3425/τ.Β΄/17-08-2018), 3139/138938/12.10.2018 (ΦΕΚ 4705/τ.Β΄/22-10-2018), 452/79088/12.04.2019 (ΦΕΚ 1418/τ.Β΄/24-04-2019), 1106/125833/2019 (2296 Β΄/12-06-2019) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, σε 30-09-2019.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.