Νόμοι / Εγκύκλιοι

Τροποποίηση της 4912/120862/5-11-2015 (Β΄ 2468) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)»


 

Αρ. 799/13510/23-1-2019 (ΦΕΚ Β' 224/04-02-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 4912/120862/5-11-2015 απόφασης


Η αριθμ. 4912/120862/2015 απόφαση του Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αριθμ. 4912/120862/2015 απόφασης καταργείται.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.