Νόμοι / Εγκύκλιοι

Τροποποίηση της 52246/3173/26-1-2018 (ΦΕΚ 539 Β΄) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ».


 

Αρ. Β1/ΟΑΕΔ (ΦΕΚ B’ 1556/08.05.2019)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 52246/3173/2018/26-1-2018 (ΦΕΚ 539 Β΄) υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», ως εξής:

Α. Η περίπτωση 2 του πρώτου Κεφαλαίου, τροποποιείται ως εξής:

«2. Δανειολήπτης που έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130 Α΄) και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της υπαγωγής του στις ρυθμίσεις της παρούσας θα επέρχονται με την προσκόμιση παραίτησης από την αίτηση του ν. 3869/2010 ή δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού.

Β. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου Κεφαλαίου, τροποποιείται ως εξής:

«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η-12-2019».

Γ. Στην περίπτωση α΄ του αριθμού 1 του Κεφαλαίου τρίτου μετά τη λέξη «πυρόπληκτων» τίθεται κόμμα και προστίθεται η λέξη «πλημμυροπαθών».

Δ. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης 1 του έκτου Κεφαλαίου προστίθεται εδάφιο β΄, ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και δεν κάνει χρήση της κατοικίας του κατά τα ανωτέρω οριζόμενα λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της κατοικίας του, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και πλουτισμού του».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 52246/3173/2018 (ΦΕΚ 539 Β΄) υπουργική απόφαση, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.