Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει


 

Αρ. 1116/27-3-2019 (ΦΕΚ B' 1292/16-04-2019)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 απόφαση (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το ημερολογιακό έτος 2018, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 22/4/2019».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.