Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β' 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. ΠΟΛ.1084/10.5.2018 (Β' 1690) όμοια απόφαση και ισχύει.


Α.1208/24-5-2019


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της ΠΟΛ.1137/2017 (Β΄ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ.1084/2018 (Β΄ 1690) στο οποίο προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως ακολούθως:

«3. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά το έτος 2019, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 του ν. 4428/2016, λογίζονται οι Δικαιοδοσίες των παρ. 1 και 2 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2018, με την προσθήκη των ακόλουθων Δικαιοδοσιών αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2018 ή/και του έτους 2017, αναλόγως της περίπτωσης:

 

α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα

Αναφορικά με πληροφορίες έτους 2017

Αναφορικά με πληροφορίες έτους 2018

1

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

Χ*

Χ

2

Αζερμπαϊτζάν

Azerbaijan

Χ

Χ

3

Μπαρμπάντος (τα)

Barbados

 

Χ

4

Νήσοι Κουκ

Cook Islands

 

Χ**

5

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Hong Kong, China

Χ

Χ

6

Ισραήλ

Israel

Χ

Χ

7

Παναμάς

Panama

Χ

Χ


* Η Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας πρόκειται να αποστείλει πληροφορίες στην εν λόγω Δικαιοδοσία αναφορικά με το έτος 2017, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
** Η Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας πρόκειται να αποστείλει πληροφορίες στην εν λόγω Δικαιοδοσία αναφορικά με το έτος 2018, εφόσον η εν λόγω Δικαιοδοσία αναθεωρήσει τη Γνωστοποίηση του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. β’ της ΠΣΑΑ, προκειμένου να μεταπέσει σε αμοιβαία σχέση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.


2. Τροποποιούμε το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1137/2017 (Β΄ 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ.1084/2018 (Β΄ 1690), ως ακολούθως:

α. Το σημείο Β του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2017: Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ του παρόντος άρθρου και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:

Πίνακας Β’
 

α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα

1

Χιλή

Chile

2

Κουρασάο

Curaçao

3

Λίβανος

Lebanon

4

Πακιστάν

Pakistan

5

Παναμάς

Panama

6

Ρωσία

Russian Federation

7

Αγία Λουκία

Saint Lucia

8

Σαουδική Αραβία

Saudi Arabia


Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Β’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2017.».

β. Μετά το σημείο Β’ του άρθρου 2 προστίθενται σημεία Γ΄ και Δ΄, ως εξής:

«Γ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2018:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’και Β’ του παρόντος άρθρου και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:

Πίνακας Γ’
 

α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα

1

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

2

Αρούμπα

Aruba

3

Αζερμπαϊτζάν

Azerbaijan

4

Μπαχάμες

Bahamas

5

Μπαχρέιν

Bahrain

6

Γρενάδα

Grenada

7

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Hong Kong, China

8

Ισραήλ

Israel

9

Κουβέιτ

Kuwait

10

Μακάο, Κίνα

Macao, China

11

Νήσοι Μάρσαλ

Marshall Islands

12

Κατάρ

Qatar

13

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Saint Kitts and Nevis

14

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

United Arab Emirates

15

Βανουάτου

Vanuatu


Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Γ’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Δ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2019:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’, Β’ και Γ’ του παρόντος άρθρου.

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Δ’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2019.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.