Νόμοι / Αποφάσεις

Τροποποίηση της αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β' 10) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 19102/10-10-2016 (Β' 3387) και 21654/22-11-2017 (Β' 4242) όμοιες αποφάσεις


 

Αρ. 17352/11-10-2018  (ΦΕΚ Β' 4822/30-10-2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 216/8.1.2015 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β' 10), όπως ισχύει, στα εξής σημεία:

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 2 αυτής, για τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια που έχουν ανεγερθεί έως τις 8.1.2015 εντός σχεδίου πόλεως και έχουν συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 2.500 τμ σύμφωνα με την οικεία οικοδομική άδεια, επιτρέπεται η λειτουργία ξενοδοχείου κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% επί της υφιστάμενης δόμησης.
Για το σκοπό αυτό στα ξενοδοχεία του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η κατά τις οικείες διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητη είσοδο επί της ανωδομής των κτιρίων και λειτουργική αυτοτέλεια, σύμφωνα με τις λοιπές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των ξενοδοχείων.
Όταν δε η μερική δέσμευση του κτιρίου για την λειτουργία του ξενοδοχείου γίνεται ανά ορόφους του κτιρίου και όχι καθ' ύψος του κτιρίου, πέραν της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω λειτουργικής αυτοτέλειας, οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για την λειτουργία του ξενοδοχείου πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για το σύνολο του κτιρίου».

2. Προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 στο άρθρο 4 ως εξής:
4. Στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά  την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α' 62), επιτρέπεται απόκλιση από τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις - εμβαδά κατ' ανώτατο όριο της τάξης του 40% στους κοινόχρηστους χώρους για τα ξενοδοχεία μέχρι 10 δωματίων, 30% για τα ξενοδοχεία μέχρι 20 δωματίων και 20% για τα ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων και κατά 15% στα δωμάτια - διαμερίσματα.
5. Στα καταλύματα της παρ. 4 ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία αστέρων

5*

4*

3*

2*

1*

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων

4800

3500

2800

1800

1100


6. Στα καταλύματα της παρ. 4 εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του Παραρτήματος του άρθρου 7, με τις εξής τροποποιήσεις:

 

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

5*

4*

3*

2*

1*

Παρατηρήσεις

1.7

Στα κύρια ξενοδοχειακά κα­ταλύματα που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπλη­ρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018

300

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

 

2.15

Κοινόχρηστος/οι υπολογιστής/ές για τους πελάτες και δυνατότητα εκτύπωσης φαξ, φωτοαντιγράφησης και σά­ρωση

50

Υ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

Η υπηρεσία μπορεί να πα­ρέχεται με χρέωση

2.16

Επιχειρηματικό Κέντρο (Businees Center) με υπολογιστές για δυνατότητα εκτύπωσης φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης

100

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

Τα ξ/χ που διαθέτουν Επιχειρηματικό Κέντρο (Business Center) θα βαθ­μολογούνται μόνο γι' αυτό και όχι επιπλέον και με τα 50 μόρια που προβλέπο­νται ανωτέρω υπό 2.15

4.32

Τραπεζάκι

50

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

 

7.3

Τεχνική Προδιαγραφή

Ύπαρξη καταστήματος μαζι­κής εστίασης

500/ κατάστημα (1.000 μέγιστο

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

Σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που υπο­βάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε ξ/χ:

α. Εποχικής λειτουργίας η δυναμικότητα του εστια­τορίου να αντιστοιχεί στο 60% των κλινών.
β. Συνεχούς (όλο το χρό­νο) λειτουργίας η δυναμι­κότητα του εστιατορίου να αντιστοιχεί στο 30% των κλινών (Βαθμολογού­νται έως 2 εστιατόρια ανά ξ/χ)

7.7

Υπηρεσία δωματίου (Room service): Α. για 12 ώρες Β. για 24 ώρες

Α. 100 Β. 200

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

 

7.10

Κατάστημα αναψυχής
(Κυλικείο / μπαρ)

250/
κατάστημα
(500
μέγιστο)

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

 Βαθμολογούνται έως 2
κυλικεία/μπαρ ανά ξ/χ

 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο ελάχιστος αριθμός δωματίων για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτική μέχρι του αριθμού των πέντε (5) συνολικά δωματίων για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Τα ανωτέρω δωμάτια πρέπει να είναι τουλάχιστον δυο κλινών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α' 62)».

4. Το κριτήριο με α/α 1.6 στον πίνακα «1. ΚΤΙΡΙΟ» του Παραρτήματος του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

5*

4*

3*

2*

1*

Παρατηρήσεις

1.6

α) Το ξ/χ βρίσκεται σε χαρακτηρι­σμένο παραδοσιακό οικισμό ή σε ζώνη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους β) Το ξ/χ βρίσκεται εντός μνημεια­κού χαρακτήρα οικισμών

α)100 β) 200

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

 


5. Προστίθεται κριτήριο με α/α 1.13 στον πίνακα «1. ΚΤΙΡΙΟ» του Παραρτήματος του άρθρου 7 ως εξής:

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

5*

4*

3*

2*

1*

Παρατηρήσεις

1.13

Τεχνική

Προδιαγραφή

Εγκατάσταση μέσων παροχής ρεύματος ικανής να υποστηρίξει πλήρη και αδιά­λειπτη λειτουργία του καταλύματος

300

Υ

Υ

Υ

ΠΡ

ΠΡ

 


6. Προστίθενται κριτήρια με α/α 2.21 και 2.22 στον πίνακα «2. ΥΠΟΔΟΧΗ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ» του Παραρτήματος του άρθρου 7 ως εξής :

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

5*

4*

3*

2*

1*

Παρατηρήσεις

2.21

Για τα δωμάτια ΑμεΑ να εξασφαλίζεται η ορι­ζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση των ενοίκων τους

 

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

 

2.22

Κουπαστή σε κάθε κλιμακοστάσιο

100

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

 


7. Το κριτήριο με α/α 3.5 του πίνακα «3. ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ» του Παραρτήματος του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

5*

4*

3*

2*

1*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.5

Προσαύξηση του υποχρεωτικού

εμβαδού δωματίου (τ.μ.)

α. κατά 10%

β. κατά 20%

γ. κατά 30 %

ε. κατά 50%

δ. κατά 40%

στ. κατά 60%

ζ. κατά 70%

η. κατά 80%

θ. κατά 90%

ι. κατά 100%

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

Για το 70% του συνόλου των δωματίων


8. Προστίθενται κριτήρια με α/α 4.44 έως 4.47 στον πίνακα «4. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ» του Παραρτήματος του άρθρου 7 ως εξής: 

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

5*

4*

3*

2*

1*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.44

Πίνακας με ανάγλυφες οδηγίες διαφυγής στα δω­μάτια ΑμεΑ

 

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

 

4.45

Κατάλογος υπηρεσιών σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ

 

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

 

4.46

Τιμοκατάλογος παρεχόμενων εδεσμάτων ποτών σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ

 

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

 

4.47

Ανάγλυφη αναγραφή αριθμού δωματίου σε σύ­στημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ

 

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

 


9. Τα κριτήρια με α/α 10.2 και 10.3 στον πίνακα «10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» του Παραρτήματος του άρθρου 7 τροποποιούνται ως εξής:

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

5*

4*

3*

2*

1*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.2

α) Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιό­τητας (π.χ. ISO 9001:2008, European Hospitality Quality της Hotrec και άλλα αντίστοιχα πρότυπα) β ) Σήμα «boutique hotel» που χορηγείται από το Ξ. Ε. Ε.

α) 100 β) 200

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

Τα μόρια

πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό

10.3

Πιστοποίηση συστημάτων ασφάλειας: α) Τροφίμων ISO 22000:2005 β) Τροφίμων HACCP, CODEX ALIMENTARIUS γ) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την εκμίσθωση μέσων αναψυχής

α) 200 β) 100 γ) 100

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

Τα μόρια

πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό


10. Η παρ. 1 του άρθρου 6 τροποποιείται, ως εξής:
«1. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-10-2019 μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

11. Στην παρ. 6 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα υφιστάμενα στις 9.1.2015 ξενοδοχεία δύο αστέρων, που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού, υποβαθμίζονται στην κατηγορία ενός αστέρος και εξαιρούνται από τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7 «ΕΣΤΙΑΣΗ» του Παραρτήματος του άρθρου 7».

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.