Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/29.05.2019) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες


 

Αρ. Α 1477/2019 (ΦΕΚ Β' 5086/31-12-2019)

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1


Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 15 της αριθμ. Α.1203/16-05-2019 (Β΄ 1933/29.05.2019) απόφασης της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος και το αργότερο μέχρι 15/6/2020 δύναται να μην συμπληρώνεται από τον υπόχρεο για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων στη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας του Παραρτήματος Ι και το σύνολο της φορολογητέας αξίας στο παραστατικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης».

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.