Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β΄) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05»


 

 Α 1152/2019

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζει:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.906/440/6.7.2007 (Β΄ 1237) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Αντικαθιστούμε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 της αριθμ. Φ.906/440/6.7.2007 (Β΄ 1237) Α.Υ.Ο.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
«Το χρονικό διάστημα διασκευής, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί, για τις περιπτώσεις διασκευής σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 τους οκτώ (8) μήνες από την παραλαβή. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις.».

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.