Νόμοι / Αποφάσεις

Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/ 03-03-2017 (ΦΕΚ 1000/B΄/24-03-2017) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»


Αρ. Α 1071/2019 (ΦΕΚ Β' 806/07-03-2019)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1000 Β΄) «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών», ως ακολούθως:
 
Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, κατά το στάδιο της αποθήκευσής τους σε φορολογική αποθήκη, γίνεται σε μηνιαία βάση με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην αρμόδια για τον έλεγχο και εποπτεία της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή.
Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία αναγράφεται το είδος του προϊόντος, οι ημερήσιες διακινηθείσες ποσότητες (εισροές εκροές), με αναφορά στα σχετικά παραστατικά/έγγραφα, η πραγματική φύρα, καθώς και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διευκόλυνση του ελέγχου.
Η φυσική απομείωση υπολογίζεται ημερησίως, με βάση το ισοζύγιο ημέρας, δηλαδή την ποσότητα που παρέμεινε αποθηκευμένη για μία ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοτικό απόθεμα της προηγούμενης ημέρας, καθώς και τις εισροές και εκροές ποσοτήτων της τρέχουσας ημέρας. Για κάθε ημέρα παραμονής ορισμένης ποσότητας καυσίμου στην φορολογική αποθήκη, η φυσική απομείωση (φύρα) που αντιστοιχεί στην ημέρα παραμονής, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του όγκου του καυσίμου επί το πηλίκον της διαίρεσης του ποσοστού (ή του συντελεστή) απομείωσης, όπως έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο προϊόν, διά του αριθμού των ημερών του μήνα. Η συνολική ποσότητα φυσικής απομείωσης για κάθε μήνα, είναι το άθροισμα των ημερησίων φυσικών απομειώσεων.
Στις περιπτώσεις εκτάκτων ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, κατά την διάρκεια του μηνός, ακολουθείται η ίδια διαδικασία υπολογισμού της φυσικής απομείωσης (φύρας), με βάση τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από τον φυσικό και λογιστικό έλεγχο της φορολογικής αποθήκης.».

Άρθρο 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περιπτώσεις ελέγχων που διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή εκτάκτων ελέγχων, όπου διαπιστώνονται ελλείμματα πλέον των ποσοτήτων φυσικής απομείωσης που προσδιορίζονται βάσει των προηγούμενων άρθρων (νόμιμης φύρας), καταβάλλονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν μετά των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 119Α παράγραφος 1 του ν. 2960/2001 περί απλών τελωνειακών παραβάσεων, με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του άρθρου 119Α παράγραφος 2 του ίδιου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.