Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1130/04-08-2017 (Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της με την αριθμ. ΠΟΛ.1140/2017 (Β’ 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ.1102/31-05-2018 (Β’ 1986).


A. 1204/2019
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1130/04-08-2017 (Β’ 3087) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ως ακολούθως:

1. Η περίπτ. (i) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 Α αντικαθίσταται ως εξής:
«(i) την υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών πλην των διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλμάτων,».

2. Στο τέλος της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από το 2019 και μετά η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρούσας για την υποβολή των πληροφοριών είναι η 30η Ιουνίου αντίστοιχου εκάστου έτους.».

3. Στο τέλος της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από το 2019 και μετά η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας για την υποβολή μηδενικών αναφορών (nil reporting) είναι η 30η Ιουνίου αντίστοιχου εκάστου έτους.».

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την υποβολή των στοιχείων και λογαριασμών του προηγούμενου εδαφίου τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα «μεταγραφής και μεταγραμματισμού» (“transliteration rules”) (όπως ISO 8859, 843).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.