Νέα

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/ 2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄ 1239).


 

Αρ. 845/174099 (ΦΕΚ B’ 2725/03.07.2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η υπ' αρ. 425/42522/20.5.2013 (Β΄ 1239) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 915/91988/1.8.2013 (Β΄ 1957), 384/52287/17.4.2014 (Β΄ 1031), 603/83797/27.6.2014 (Β΄ 1731), 706/96129/6.8.2014 (Β΄ 2258), 2042/29553/29.5.2015 (Β΄ 1065), 6655/82133/23.7.2015 (Β΄ 1572), 5435/72617/24.6.2016 (Β΄ 1931), 4332/48587/23.5.2017 (Β΄ 1916), 7852/88393/22.8.2017 (Β΄ 2960), 1117/52284/5.4.2018 (Β΄ 1327), 1441/80504/7.6.2018 (Β΄ 2180), 2063/108562/3.8.2018 (Β΄ 3425), 3139/138938/12.10.2018 (Β΄4705), 452/79088/12.04.2019 (Β΄ 1418), 1106/125833/2019(Β΄2296), 1444/204642/12-08-2019 (Β΄ 3371), 1604/266804/18.10.2019 (Β΄ 3975), 419/102902/14.4.2020 (Β΄ 1428), 418/102900/14.4.2020 (Β΄ 1621) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2019, σε 30.09.2020.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.