Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ


 

Αρ. Φ20210/39039/1351/2020(ΦΕΚ Β' 761/10-03-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ


1. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ - πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων για χρόνο ασφάλισης από 1.12.2012-31.12.2016, καταβάλλουν υποχρεωτικά, ποσό μηνιαίας εισφοράς που προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού 7% επί του κατωτάτου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών όπως ισχύει κάθε φορά.
Το προκύπτον συνολικό ποσό ρυθμίζεται σε αριθμό δόσεων ίσο με το διπλάσιο των οφειλόμενων μηνών, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής κάποιας δόσης ή στις περιπτώσεις που καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, εφαρμόζεται αναλογικά η ρύθμιση του άρ. 59 του ν. 4445/2016.

3. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση από 1/12/2012 και μετά, το ποσόν τυχόν οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα από την εν λόγω ημερομηνία έως την ημέρα της διακοπής, θα συμψηφίζεται με το σύνολο των δικαιούμενων συντάξεων.

Άρθρο 2
Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ


1. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ - πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών για χρόνο ασφάλισης από 1.01.2015-31.12.2016 καταβάλλουν υποχρεωτικά, ποσό μηνιαίας εισφοράς που προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού 7% επί του κατωτάτου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών όπως ισχύει κάθε φορά.
Το προκύπτον συνολικό ποσό ρυθμίζεται σε αριθμό δόσεων ίσο με το διπλάσιο των οφειλόμενων μηνών, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής κάποιας δόσης ή στις περιπτώσεις που καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, εφαρμόζεται αναλογικά η ρύθμιση του άρ. 59 του ν. 4445/2016.

3. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση από 1/01/2015 και μετά, το ποσόν τυχόν οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα από την εν λόγω ημερομηνία έως την ημέρα της διακοπής, θα συμψηφίζεται με το σύνολο των δικαιούμενων συντάξεων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.