Εργατικά / ΕΦΚΑ

Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας για χρήση στο εξωτερικό


Αθήνα 31/5/2012

Αριθμ. Πρωτ. Ε57/30

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

Σχετ. : εγκύκλιο 97/11 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Μετά το αριθμ. Ε99/4/23.5.2012 Γ.Ε.της Δ/νσης Οργάνωσης και Απλ/σης Διαδ/σιών περί επικύρωσης των εγγράφων που εκδίδονται μηχανογραφικά μέσω του συστήματος ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τροποποιούνται οι οδηγίες της Εγκυκλίου διαταγής αριθ.97/2011 ως προς τον τρόπο διαχείρισης των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία κατά δήλωση των ενδιαφερομένων εργοδοτών χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό (συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π.).

 

Στο εξής, οι ως άνω βεβαιώσεις θα θεωρούνται από υπάλληλο του αρμοδίου Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δείγμα υπογραφής του οποίου θα πρέπει να έχει αποσταλεί στις Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που χορηγούν την επισημείωση (APOSTILE) και θα τίθεται επ’ αυτών στρογγυλή σφραγίδα.

 

Σημειώνεται ότι, οι βεβαιώσεις αυτού του τύπου θα χορηγούνται, σε απογεγραμμένους και αναπόγραφους εργοδότες, αποκλειστικά από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους.

 

Μέχρι την τροποποίηση του εντύπου της αίτησης χορήγησης Β.Α.Ε., με την προσθήκη ειδικού πεδίου, για την αντιμετώπιση των ως άνω περιπτώσεων θα σημειώνεται «Χ» στο πεδίο «Είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ.».