Εργατικά / ΕΦΚΑ

Υποχρεωτική η απόκτηση Α.Μ.Κ.Α. για την εργασιακή και ασφαλιστική ταυτοποίηση των πολιτών. Κοινοποίηση της με αρ. 365/2012 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την αναρμοδιότητα των εισαγγελέων για τη χορήγηση εντολής καταβολής σύντα


Αθήνα, 1/ 8 /12
Αριθ. Πρωτ. Σ70/104

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


Σχετ.: Το Σ70/19/20.2.12 Γεν. Έγγραφο.

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. 365/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό, αφενός, ότι η αρμοδιότητα για τη χορήγηση ή μη σύνταξης σε ασφαλισμένους χωρίς Α.Μ.Κ.Α. ανήκει αποκλειστικά στον ασφαλιστικό φορέα και όχι στην εισαγγελική Αρχή (επομένως, ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ούτε νομιμοποιείται ούτε υποχρεούται να καταβάλει συντάξεις χωρίς την ύπαρξη Α.Μ.Κ.Α.) και, αφετέρου, ότι το Ίδρυμα δεν δύναται να χορηγήσει αυτεπαγγέλτως Α.Μ.Κ.Α., για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν αναλυτικά.

Συνεπώς, αιτήσεις συνταξιούχων για καταβολή σύνταξης χωρίς Α.Μ.Κ.Α. με την επίκληση εισαγγελικής εντολής που προφανώς εκδόθηκε εκ παραδρομής δεν είναι επιτρεπτό, κατά τα ανωτέρω, να ικανοποιηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση απόκτησης Α.Μ.Κ.A. ορίζεται ευθέως στην οικεία νομοθεσία (άρθρο 153, παρ.1 Ν.3655/2008, άρθρο 62 παρ. 8 Ν.3518/2006, άρθρο 1 Κ.Υ.Α. οικ. 7791/245/Φ80321/30.3.2009).

Περαιτέρω, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το με αρ. πρωτ. οικ. 15751/340/Φ10060/2012 Γενικό Έγγραφο επισημαίνει ότι, επειδή με βάση τη σχετική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση και η είσπραξη συντάξεων και πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων και βοηθημάτων χωρίς την έκδοση Α.Μ.Κ.Α., θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως η καταβολή των  συντάξεων και λοιπών παροχών στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που δεν έχουν δηλώσει αυτόν τον αριθμό εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης.