Νέα

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου


 

Άρθρο 66 N.4830/2021

1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επι-

φάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπο-

λογισθούν επ’ αυτού φόροι - τέλη και εισφορές προς τους

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή

έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση

με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021.

2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73

του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) στα άρθρα 2 και

5 του ν. 25/1975 (Α’ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976

(Α’ 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/

1980 (Α’ 246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του

ν. 2130/1993 (Α’ 62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση

ορθών στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 1, διαγράφε-

ται το σύνολo των προστίμων που προκύπτουν από τις

διαφορές τετραγωνικών μέτρων. Οι υποβάλλοντες τη

δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα

τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα,

υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία

της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί

του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετρα-

γωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

3. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και

εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας

στα Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργό-

τερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που προκύ-

πτουν από τα οριζόμενα στην παρ. 2, καταβάλλονται

από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες

μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην

της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρό-

σωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελα-

χίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί

μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται

σε ισχύ.

5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς

την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το

παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του άρθρου 165 του

ν. 4764/2020 (Α’ 256).